Noutati

Concurs

ANUNT

 

Şcoala Gimnzială Nr. 162 , sector 1- București organizează concurs pentru ocuparea următorului post, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu Hotărârea Guvernului nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, și art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 55/15.05.2020:

Nr

crt

Tipul postului Număr de posturi Categoria de personal Statutul postului/viabilitatea
 

1

 

ÎNGRIJITOR

 

1

 

PERSONAL NEDIDACTIC

POST TEMPORAR VACANT/ PERIOADA NEDETERMINATA NORMA INTREAGA

 

                        Angajator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162-BUCUREȘTI

 1. Condiții generale de ocupare a postului:
 2. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. Are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
 • Studii medii/tehnice in domeniu ;
 • Abilitati pentru munca in echipa;
 • Disponibilitate pentru munca in doua schimburi;

Concursul va consta in:

 1. Proba scrisa
 2. Proba practica
 3. Interviu

Punctajul minim obtinut la fiecare proba este de 50 puncte.

 1. Bibliografia specifica postului de ingrijitor

OMENCS nr.5079/2016Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar – cap.III personalul nedidactic

Norme de igiena pentru spatiile in care se desafasoara servicii de curatenie

Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca

Cap.IV obligatiile lucratorilor

Cap.V supravegherea sanatatii

Cap.VI comunicarea, cercetarea,inregistrarea si raportarea evenimentelor

Cap.VII grupuri sensibile la riscuri

 

Componenţa dosarului de concurs:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinta eliberata de Politia Municipiului Bucuresti conform art 23 din Legea nr 118/2019;
 7. Candidatul declarant admis la selectia dosarelor, care a depus declarative pe propria raspundere, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe de concurs;
 8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. Curriculum vitae;
 10. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat .

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

 1. Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale Nr. 162 in perioada prevazuta de calendar

 

 1. Calendarul concursului :
Nr.crt Activitati Data
1 Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la Scoala Gimnaziala Nr. 162 si verificarea documentelor din dosar 01-06.10.2020

Interval orar : 9,00-15,00

Notă: Vă rugăm să

respectaţi programul

de depunere a dosarelor.

2 Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de

organizare şi desfăşurare a concursului

09.10.2020
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 12.10.2020 ora 09.00
4 Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor 12.10.2020

Orele 10,00-12,00

5 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 12.10.2020 ora 15,00
6 Sustinerea probei scrise 15.10.2020

orele 9.00-10.00

7 Afisarea rezultatelor probei scrise 15.10.2020  ora 12.00
8 Depunerea contestatiilor in urma probei scrise 15.10.2020

Orele 12.00-14.00

9 Afisarea rezultatelor dupa contestatia probei scrise 15.10.2020 ora 15.00
10 Sustinerea probei practice 19.10.2020 ora 09,00
11 Sustinerea interviului 19.10.2020  ora 10.00
12 Afisarea rezultatelor dupa proba practica si interviu 19.10.2020

Orele 11.00

13 Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei practice si interviului 19.10.2020

Orele 11.00-12.00

14 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 19.10.2020 ora 13.00
15 Afişarea rezultatului final al concursului 19.10.2020 ora 12.00

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul scolii, in intervalul orar 9.00-13.00 pana cel tarziu in data de 06.10.2020 si vor contine:

Dosarul sa contina opis, fiecare fila sa fie numerotata.

Prezentul anunt poate fi consultat si pe site-ul unitatii scolare la adresa https://www.scoala162.ro/

Relatiile suplimentare se obtin de la secretariatul unitatii sau la telefon 0212205484

Vor fi declarati  ,,admis’’ pentru ocuparea postului temporar vacant , candidatii ce vor obtine un punctaj final ( calculate ca medie a punctajelor obtinute la proba scrisa, proba practica si interviu) de minim 50 de puncte.

Fişa postului poate fi consultată la avizier.

 

 

DIRECTOR,

PROF. STOICAN DORIN

 

 

 

FIŞA POSTULUI

 Îngrijitor

 

 

 

In temeiul Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 si al Regulamentului de Organizare si Functionarea a unitatilor de invatamant preuniversitar , se incheie azi________________prezenta fisa a postului

 

 

Numele şi prenumele ……………………………………………………………….

Cerinţele legale ………………………………………………………………………..

Postul la care este incadrat…………………………………………………………

Norma de activitate – 8 ore pe zi ( 40 ore/saptamana)

Relaţii de serviciu :

 • Ierarhice : este subordonată directorului,directorului adjunct ,administratorului
 • Colaborează cu cadrele didactice de serviciu ,cu personalul serviciului secretariat şi bibliotecă şi cu paznicul unităţii şcolare.

Programul de lucru : de la orele ……………………………..la orele…………………………………

Se atribuie ca sector de îngrijire suprafaţa de ………….mp formată din următoarele spaţii:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

SARCINI DE SERVICIU:

a)Gestionarea bunurilor:

 1. Preia sub inventar de la administrator bunurile din clase ,holuri ,spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale
 2. Preia materialele pentru curăţenie,
 3. Răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clase pe perioada când aceştia sunt la alte activităţi;
 4. b) Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului
  1. ştergerea prafului,măturat ,spălat;
  2. scuturarea preşurilor, covoarelor (unde este cazul);
  3. spălat uşi ,geamuri ,chiuvete ,faianţa ,mozaicul,
  4. păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
  5. execută lucrări de vopsitorie,
  6. curăţenia sălilor de clasă (zilnic),
  7. maturarea ,spalarea holurilor după fiecare pauză a elevilor,

 

 1. Conservarea bunurilor;
 2. controlul zilnic al uşilor ,geamurilor, mobilierului ,robinetelor şi să semnalizeze defecţiunile constatate către direcţiunea şcolii

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii.

 

Este strict interzis :

 • sa vina in stare de ebrietate
 • sa consune bauturi alcoolice in incinta unitatii
 • sa-si insuseasca bunurile gasite in salile de clasa , etc.
 • sa intretina realtii tensionate cu colectivul (colegi, elevi , cadre didactice)
 • sa lipseasca fara sa anunte cu cel putin doua zile inainte

In functie de nevoile specifice ale unitatii se invatamant , slariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator , in conditiile legii.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fişă  a postului atrage după sine sancţionarea legală.

 

 

 

 

Data ……………………….

 

 

              DIRECTOR ,                                                 Am luat la cunoştinţă şi am primit un

        Prof. STOICAN DORIN                                     exemplar din fişa postului