Regulament intern

            REGULAMENT INTERN

 

CAPITOLUL I.

PROBLEME GENERALE

Art. 1 Toti angajatii si conducerea scolii  au urmatoarele obligatii:

a.) sa respecte programul fixat;

b.) sa contribuie la organizarea si functionarea procesului de invatamant conform cu legislatia scolara actuala (Statutul personalului didactic, Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Contractul Colectiv de Munca, Codul Muncii, ordinele ministrului educatiei, deciziile inspectoratului scolar sau ale directorului scolii etc.);

c.) sa realizeze cat mai bine scolarizarea si frecventa regulata a elevilor la cursuri;

d.) sa organizeze cu elevii activitati extracurriculare, extrascolare si sa asigure orientarea scolara;

e.) sa se preocupe continuu pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale;

f.) sa se preocupe permanent de calitatea pregatirii profesionale si metodice precum si de obtinerea gradelor didactice;

g.) sa intretina relatii principiale de lucru in unitate;

h.) sa participe la pregatirea si desfasurarea concursurilor si examenelor;

i.) sa nu desfasoare in cadrul unitatii activitati cu caracter politic, prozelitism religios si orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate;

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SCOLII

 

Art. 2. Scoala functioneaza intr-un singur schimb dupa urmatorul program:

clasele pregatitoare – VIII intre orele 8 – 15, cu durata orei de 50 minute si recreatii intre ore de 10 minute si de 20 minute  dupa primele doua ore (pauza mare). Gradinita arondata scolii functioneaza cu orar prelungit, intre orele 7.30-17.30

 

La începutul programului, elevii intră pe ușa din spate, pe unde au fost obișnuiti,  după care se vor deplasa spre sala de clasă pe traseul indicat. La intrare vor fi întâmpinați de asistenta medicală, cadrul didactic de serviciu, un bodyguard și o îngrijitoare. De asemenea, la prima oră de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator sau alte simptome de boală infecțioasă, se izolează imediat și vor fi anunțați părinții și personalul cabinetului medical școlar.

La sfârșitul programului, elevii ies pe următoarele căi de acces astfel: elevii de la parter ies pe ușa din față, elevii de la etajul I și II pe ușa din spate.

 • În pauza de 10 minute, elevii merg la toaletă supravegheați de profesorul de serviciu/îngrijitoare sau pot ieși pentru recreere în curtea școlii, dacă vremea permite (rămânând în continuare supravegheați). Clasele de la parter vor iesi in curtea scolii pe usa din fata, iar clasele de la etajul I, respectiv 2 vor iesi in curtea scolii pe usa din spate.
 • Clasele de la parter merg la toaletele elevilor de la parter, clasele de la etajul I și II merg la toaletele elevilor de la etajul II. După folosirea toaletei elevii își vor spăla mâinile cu apă și săpun, iar la întoarcerea în sala de clasă vor folosi dezinfectant.
 • Servicul in scoala se va desfasura astfel: intre orele 8-11, un cadru didactic de la gimnaziu (in ziua metodica) si intre orele 11-14, un cadru didactic de la invatamantul primar.
 • Se vor aerisi sălile prin deschiderea ferestrelor, înainte de sosirea elevilor, în timpul pauzelor și la finalul zilei.
 • În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă, conform oglinzii clasei întocmită de învățător/diriginte. Locul elevului in banca poate fi marcat cu o eticheta autocolanta.
 • Absențele și notele elevilor vor fi consemnate într-un caiet personal al cadrului didactic si în catalogul clasei.
 • Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor. Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea între elevi în măsura posibilităților, eliminându-se mobilierul inutil și montând separatoarele transparente pe bănci. Elevii își vor pastra locurile în bănci și vor fi așezați conform oglinzii clasei.
 • Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea.

Programul A Doua Sansa se desfasoara intre orele 16.00/17.00 – 21.00/22.00.

Art. 4.  Formatiunile de elevi de la clasa pregatitoare si de la grupele de gradinita sunt constituite de directorul scolii pe baza consultarii invatatorilor si educatoarelor din anul de studiu respectiv. Modificarea formatiunilor de studiu de la celelalte clase se face numai pe baza votului Consiliului Profesoral. Elevii repetenti sau veniti prin transfer in unitate sunt distribuiti la clase de directorul scolii.

Art. 5.  Elevii scolii se pot transfera la alte unitati de invatamant numai in timpul vacantelor scolare, cu exceptia celor de la programul A doua Sansa, care se pot transfera oricand, in timpul anului scolar.

Art. 6.  Consiliul de Administratie isi desfasoara sedintele lunar sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 7. Consiliul Profesoral isi desfasoara sedintele lunar sau ori de cate ori este nevoie.

 

CAPITOLUL III

ORGANIGRAMA SCOLII GIMNAZIALE NR. 162 BUCURESTI

 

Art. 8.  Scoala Gimnaziala Nr. 162 Bucuresti functioneaza dupa urmatoarea  organigrama:

 1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 2. CONSILIUL PROFESORAL
 3. DIRECTORUL
 4. CONSILIERUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE
 5. COMISIILE METODICE ORGANIZATE PE ARII CURRICULARE
  1. Limba si comunicare
  2. Matematica si stiintele naturii
  3. Om si societate
  4. Educatie fizica, educatie plastica, educatie muzicala
 6. COMISIILE METODICE SI COMISIILE DE LUCRU DIN SCOALA
 7. Responsabil pentru intocmirea orarului
 8. Comisia pentru intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post
 9. Comisia pentru invatamantul gimnaziala secundar inferior A Doua Sansa
 10. Consiliul pentru curriculum
 11. Comisia de organizare si coordonare a examenelor, a examenelor de corigenta, situatiilor neincheiate, diferentelor
 12. Comisia de protectie a muncii
 13. Comisia de aparare impotriva incendiilor si de interventii in caz de necesitate
 14. Comisia de acordare a burselor
 15. Comisia de perfectionare metodica si cercetare
 16. Comisia de angajare si promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
 17. Comisia privind evaluarea si asigurarea calitatii in educatie (CEAC)
 18. Secretarul Consiliului Profesoral
 19. Secretarul Consiliului de Administratie
 20. Responsabil cu evidenta concediilor de odihna, a invoirilor, a concediilor medicale si a concediilor fara plata
 21. responsabil cu gestionarea, completarea si eliberarea actelor de studii si a documentelor scolare
 22. Comisia de cercetare disciplinara si consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic
 23. Responsabil cu planificarea serviciului in scoala
 • comisia EURO 200

19.Comisia de acordare a rechizitelor gratuite

20.Comisia de control managerial intern in unitate:

 

 1. COMITETELE DE PARINTI DE LA NIVELUL FIECAREI CLASE
 2. COMITETUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR PE SCOALA
 3. CONSILIUL ELEVILOR- intrunire, prima vineri din luna

 

CAPITOLUL IV

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

 

Art. 9.  RESPONSABILUL COMISIEI DE PERFECTIONARE METODICA SI CERCETARE are urmatoarele atributii:

 1. popularizeaza ofertele de formare in domeniul invatamantului (CCD, universitati, colegii etc.)
 2. monitorizeaza preocuparea fiecarui cadru didactic pentru perfectionarea de specialitate, punand accent pe art. 3 din Statutul Personalului Didactic, cu referire la obligatia de perfectionare odata la 5 ani.
 3. fiecare cadru didactic trebuie sa completeze anual fisa de perfectionare.
 4. organizeaza activitati de formare, cursuri, activitati demonstrative cu participarea unor formatori regionali sau locali.
 5. organizeaza la biblioteca scolara un punct de formare (reforma, perfectionare, manuale alternative, metodologia de perfectionare etc.)
 6. lunar, ia legatura cu inspectorul responsabil cu perfectionarea pentru documentare.
 7. intocmeste procese verbale despre toate activitatile de perfectionare din scoala desfasurate.

Dosarul comisiei de perfectionare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente :

 1. decizia de constituire a comisiei in copie.
 2. tabel nominal cu membrii comisiei, cu precizari legate de specialitate, vechime efectiva la catedra, grad didactic, vechime detinuta in comisie etc.
 3. atributiile anuale ale comisiei.
 4. stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al comisiei.
 5. programul anual de activitate al comisiei, avizat de director, cu responsabilitati si termene precise.
 6. situatia statistica a gradelor didactice. Fisele de dezvoltare anuala completate de catre toate cadrele didactice din scoala.
 7. situatia, pe specialitati, a perfectionarii cadrelor didactice in urmatorii 4-5 ani.

 

Art.10.  RESPONSABILUL COMISIEI PENTRU INTOCMIREA ORARULUI trebuie sa tina cont de urmatoarele aspecte :

 1. este interzisa asocierea in aceeasi zi a mai multor ore duble.
 2. orele de educatie fizica nu se asociaza niciodata.
 3. activitatea de scriere fiind o activitate dificila nu se pune la inceputul activitatii de dimineata.
 4. orele de educatie fizica nu se pun nici la inceputul, nici la sfarsitul unei ture.
 5. gradul de dificultate al disciplinelor, in ordine descrescatoare este : stiintele exacte  (matematica, fizica, chimia, biologia), latina, educatia fizica, istoria, geografia, limbile straine, desenul.
 6. orele de desen trebuie plasate in timpul zilei, cand se beneficiaza de iluminare naturala maxima.
 7. tezele trebuie programate maxim doua intr-o saptamana.
 8. programarea activitatilor scolare trebuie realizata numai intr-o parte a zilei (dimineata sau dupa-amiaza) pentru a oferi cealalta parte a zilei ca timp liber.
 9. Obligatoriu, profesorii trebuie sa respecte pauzele elevilor dupa fiecare ora, ca o necesitate a destinderii si refacerii capacitatii de studiu.

Art. 11.  CONSILIUL PENTRU CURRICULUM. Este compus din reprezentantii ariilor curriculare si din responsabilul comisiei metodice de la clasele pregatitoare-IV si are urmatoarele atributii:

 1. elaboreaza proiectul curricular al scolii.
 2. elaboreaza oferta educationala.
 3. propune schemele orare.
 4. propune metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare.
 5. este consultat cu ocazia numirii dirigintilor si invatatorilor la clase.

La mapa aceste comisii trebuie sa existe : registrul comisiei (unde sunt inregistrate date si aspecte ale activitatii), registrul de procese verbale ale sedintelor (minim doua sedinte semestrial), dosarul cu documente (curriculum national si modificarile acestuia, auxiliare curriculare, fisa tip pentru fiecare ora optionala care se desfasoara in anul scolar curent cu avizul inspectorului de specialitate etc.), dosarul cu anexe (informarile si rapoartele prezentate, fisele pentru stabilirea CDS de la nivelul clasei, sondaje de opinie aplicate elevilor referitoare la desfasurarea orelor optionale etc.), decizia de constituire a comisiei in copie, tabel nominal cu membii comisiei (specilalitatea, grad etc.) si atributiile acestora, tematicile sedintelor, situatia statistica anuala cu alocarea orelor din CDS pe specialitati  pe cicluri de invatamant si pe clase, lista cu orele optionale in continuitate, nou propuse – pe specialitati si cadrele didactice implicate.

Art. 12. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR  (SAU A ALTOR FORME DE AJUTOR SOCIAL –  ORDONANTA 96/2002, EURO 2000, RECHIZITE SCOLARE GRATUITE –  )  are urmatoarele atributii :

 1. afiseaza la loc vizibil H.G. nr. 558/1198 cu anexa.
 2. afiseaza criteriile specifice si metodologia de acordare a burselor .
 3. afiseaza necesarul de acte pentru intocmirea dosarului de solicitare a burselor, precum si termenul de depunere.
 4. prelucreaza in Consiliul Profesoral de la inceputul anului scolar prevederile H.G. în vigoare, criteriile specifice si metodologia de acordare a burselor.
 5. primeste cererile si actele doveditoare de la parinti sau sustinatori legali pe care le inregistreaza intr-un registru special.
 6. analizeaza si propune comisiei de acordare a burselor din cadrul I.S.M.B. numarul de posibili beneficiari de burse.
 7. inainteaza Consiliului de Administratie al unitatii, listele nominale pentru elevii care pot beneficia de burse de merit.
 8. dupa aprobarea numarului de burse (de merit, de studiu, de ajutor social), afiseaza listele nominale in termen de trei zile de la luarea deciziei, precum si termenul de contestatie (15 zile).
 9. tine evidenta elevilor bursieri si urmareste semestrial, indeplinirea criteriilor de acordare a burselor.
 10. raporteaza, semestrial, prin ordonatorul de credite, realizarea numarului de burse repartizat elevilor.
 11. raspunde material, administrativ sau penal, dupa caz, de aplicarea corecta a prevederilor H.G. în vigoare si a criteriilor specifice de acordarea burselor.
 12. actele necesare la dosar sunt urmatoarele : dosar cu sina, copii dupa certificatele de nastere ale membrilor familiei, adeverinta de venit de la locul de munca al parintilor prin care sa fie specificat venitul net, cerere tip, taloane de pensie, declaratie notariala pe propria raspundere pentru persoanele care nu realizeaza venituri, dovada privind veniturile din arenda, chirii, etc. sentinta de divort, adeverinta pentru indemnizatia de somaj, alte venituri.

Art. 13.  RESPONSABILUL COMISIEI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI DE INTERVENTII IN CAZ DE NECESITATE  functioneaza potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.

Dosarul comisiei trebuie sa cuprinda :

 1. copie dupa decizia de constituire a comisiei, conform cu originalul
 2. responsabilitatile individuale ale membrilor comisiei.
 3. raportul de activitate ale comisiei pentru anul scolar precedent, dezbatut si aprobat de consiliul de administratie.
 4. planul de aparare impotriva incendiilor, dezbatut si aprobat de de Consiliu de Administratie, avizat de director,
 5. procesele verbale incheiate cu brigazile si grupele de pompieri militari, imputerniciti, conform legii, cu exercitarea controlului.

Art. 14.  RESPONSABILUL COMISIEI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA are urmatoarele atributii :

 1. aduce la cunostinta elevilor si parintilor metodologiile de desfasurare a examenelor si de admitere la licee si scoli de arte si meserii.
 2. organizeaza cu elevii vizite la diverse unitati scolare din Bucuresti.
 3. prezinta elevilor si parintilor calendarul de desfasurare a examenelor nationale,
 4. organizeaza la biblioteca scolii un colt de documentare cu tematica specifica.
 5. popularizarea ofertelor de pe piata muncii.
 6. prezinta rapoarte lunare conducerii scolii cu privire la activitatea comisiei.
 7. prezinta profesorilor situata cursurilor de cosiliere si orientare scolara de la CCD.
 8. organizeaza parteneriate cu diverse unitati scolare sau de productie din oras etc.

Art. 15.  RESPONSABILUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII are urmatoarele atributii :

 1. verifica realizarea planificarilor.
 2. monitorizeaza rezultatele la invatatura
 3. compara evaluarea interna cu evaluarea externa.
 4. elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii.
 5. elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare pe internet.
 6. elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei.
 7. coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate.

Art. 16. RESPONSABILUL COMISIEI CONTROL A DOCUMENTELOR SCOLARE  are urmatoarele atributii :

 1. controleaza lunar cataloagele si carnetele de note ale elevilor.
 2. controleaza corectitudinea notelor, mediilor, datelor din catalog.
 3. verifica modul de completare a registrelor matricole, diplomelor, foile matricole eliberate etc.
 4. intocmeste semestrial si la sfarsitul anului scolar un raport pe care il prezinta in Consiliul de Administratie al scolii.
 5. verifica corectitudinea datelor personale din documentele scolare.
 6. intocmeste un registru special al comisiei in care se gasesc toate rapoartele si procesele verbale incheiate.
 7. verifica modul de functionare al arhivei scolare.
 8. verifica modul de selectionare a documentelor scolare care intra si ies din arhiva.
 9. verifica registrul de intrari-iesiri a documentelor din arhiva.

Art. 17.  RESPONSABILUL COMISIEI PENTRU ANGAJARE SI PROMOVARE A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC are urmatoarele atributii :

 1. verifica, la inceputul anului scolar daca incadrarea a fost realizata respectand legislatia in vigoare.
 2. aproba trecerea de la o treapta de salarizare la alta.
 3. atentioneaza cadrele didactice ca nu pot trece la o noua treapta de salarizare daca nu realizeaza in ultimii 5 ani perfectionarea impusa de Statutul Personalului Didactic.
 4. aproba reducerea normei didactice pentru personalul didactic cu 25 de ani vechime si cu gradul didactic I, la 16 ore saptamanal.

Art. 18.  COMISIA PENTRU RECEPTIE, INVENTARIERE, CASARE SI PATRIMONIU are urmatoarele atributii :

 1. supervizeaza realizarea inventarului pe gestiuni (laborator, sala de sport etc)
 2. imputa eventualele lipsuri aparute in gestiune.
 3. aproba materialele didactice sau mijloacele fixe propuse pentru casasre.
 4. valorifica si preda la contabilitate fondurile obtinute din recuperarea materialelor refolosibile.
 5. introduce in gestiune materialele didactice si mijloacele fixe achizitionare.
 6. imputa elevilor pagubele produse din vina acestora
 7. intocmeste note privind starea tehnica a mijloacelor propuse pentru casare
 8. intocmeste procese verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar

Art. 19. CADRUL DIDACTIC are urmatoarele atributii :

 1. analizeaza planul de invatamant si programa scolara.
 2. alege manualele si materialele auxiliare.
 3. intocmeste planificarile calendaristice pe care le prezinta spre avizare directorului scolii si responsabilului de arie curriculara inainte de inceperea semestrului.
 4. respecta planificarea calendaristica avizata de responsabilul de arie curriculara si de directorul scolii.
 5. revizuieste planificarea calendaristica atunci cand este cazul.
 6. Nu prelungesc inutil ora de curs, iar in timpul orei se plimba permanent printre elevi
 7. Se asigura ca elevii ies in curtea scolii dupa fiecare ora de curs
 8. Folosesc, in cadrul procesului didactic, laptopul primit si tabla smart existenta in clasa
 9. Conduc elevii dupa ultima ora de curs pana la poarta scolii
 10. Folosesc un limbaj civilizat in scoala
 11. Nu lipesc cu banda adeziva afise in salile de clasa, totul va fi inramat
 12. Verifica dupa ultima ora de curs sala de clasa si inchide ferestrele, scoate din priza aparatele electrice, lasa clasa in ordinr
 13. Participa activ la festivitatile scolare
 14. Raspund de modul in care arata sala de clasa primita in conditii decente la inceputul anului scolar
 15. respecta dispozitiile stabilite de conducerea scolii.
 16. pregateste fiecare lectie prin proiect didactic sau schita de lectie.
 17. pregateste materialul didactic sau experientele necesare lectiilor.
 18. este la curent cu noutatile din literatura de specialitate.
 19. asigura parcurgerea integrala a materiei.
 20. asigura continutul stiintific, sistematizarea si esentializarea informatiei.
 21. insista permanent pe insusirea minimului de cunostinte si imbogatirea vocabularului de specialitate ale elevilor.
 22. dezvolta capacitatea elevilor de a folosi cunostintele dobandite in diverse situatii.
 23. organizeaza activitati cu elevii care sa le formeze si sa le dezvolte gandirea creatoare.
 24. sa materializeze, sa concretizeze, cunostiintele teoretice specifice diferitelor discipline si prin vizite, drumetii, excursii.
 25. realizeaza notarea elevilor care trebuie sa fie obiectiva, ritmica, corespunzatoare prevederilor legale si nu discuta cu ei despre alte cadre didactice.
 26. este obligat sa treaca notele in carnetul de note imediat ce aceasta nota a fost trecuta in catalog. Invatatorii si dirigintii sunt obligati sa verifice daca aceste note sunt trecute in carnet, iar la sfarsitul semestrului trebuie sa treaca mediile semestriale, respectiv anuale.
 27. corecteaza periodic calitatea si cantitatea temelor.
 28. insista permanent asupra exprimarii corecte a elevilor, indiferent de disciplina.
 29. selectioneaza si pregateste permanent elevii dotati in vederea participarii cu succes la concursurile scolare.
 30. isi perfectioneaza continuu modalitatile de evaluare potrivit cerintelor actuale.
 31. cere acordul scris al directorului scolii, inspectoratului de sector, al cabinetului medical pentru toate deplasarile efectuate cu elevii scolii in oras sau in afara localitatii (vizite, excursii, tabere, drumetii etc.). Excursiile in afara localitatii vor fi aprobate de conducerea scolii nunmai daca grupul de elevi este insotit de cel putin doua cadre didactice din scoala.
 32. Nu intarzie la ora de curs si asigura suplinirea la ore in cazul invoirii sale. Suplinirea poate fi asigurata de un cadru didactic de aceesi specialitate, de un cadru didactic pensionar sau de un coleg de scoala. In cazuri de exceptie, suplinirea poate fi asigurata si de cadrul didactic de serviciu. Nu se pot aproba decat maximum 3 invoiri pe semestru. In cazul in care suplinirea nu este asigurata, absenta de la ore se considera nemotivata.
 33. cel putin odata la 5 ani trebuie sa urmeze cursuri de formare profesionala pe baza carora poate trece la o noua treapta de salarizare.
 34. ii este interzis sa colecteze sau sa opereze cu sume de bani stranse de la elevi, indiferent de natura acestora. Banii pentru achizitionarea diverselor materiale auxilare necesare elevilor vor fi stransi de catre parintele casier al clasei. Este interzisa obligarea elevilor sa cumpere astfel de materiale auxiliare.
 35. trebuie sa prezinte in maxim 30 de zile lucratoare la compartimentul secretariat, la dosarul personal, orice schimbare a datelor personale survenite (situatia familiala, declaratia de venit, statut social, adresa, telefon )
 36. ii este interzis consumul bauturilor alcoolice in scoala.
 37. ii este interzis fumatul in incinta scolii sau in curtea acesteia.
 38. trebuie sa anunte in cel mai scurt timp posibil conducerea scolii despre un eventual concediu medical, iar adeverinta respectiva trebuie prezentata compartimentului secretariat cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii pentru care s-a eliberat certificatul medical.
 39. respecta distribuirea saptamanala a orelor de lucru (40 de ore) :

1).  activitati didactice de predare, de educatie, de instruire practica si de evaluare conform planului de invatamant          – 18 ore saptamanal

2).    activitati de pregatire metodico-stiintifica si activitati de educatie, complementare procesului de invatamant                         – 8 ore saptamanal de pregatire pentru lectii.

– 3,4 ore saptamanal de activitati metodico-stiintifice (½ zi metodica pe saptamana)

– 2 ore saptamanal de comunicare cu familiile elevilor

– 4, 5 ore  de evaluare saptamanal a elevilor, inclusiv de participare la consiliile profesorale si de administratie.

– 1 ora saptamanal de dirigentie.

– 3 ore de serviciu/3 saptamani/în scoala

 

 

Art. 20 .  CADRUL DIDACTIC DE SERVICIU IN SCOALA are urmatoarele atributii :

 1. sa se prezinte la scoala cu cel putin 20 minute inainte de inceperea serviciului.
 2. sa respecte planificarea intocmita de conducerea scolii in ce priveste serviciul pe scoala.
 3. sa efectueze serviciul pe scoala 8 ore lunar.
 4. sa verifice existenta si integritatea fiecarui catalog in parte. Dupa ultima ora de curs de la gimnaziu cadrul didactic de serviciu are obligatia de a incuia cataloagele in dulap.
 5. precizeaza elevilor de serviciu sarcinile ce le revin.
 6. scrie in condica de prezenta orarul pentru ziua respectiva.
 7. supravegheaza intrarea/iesirea elevilor in/din scoala.
 8. asigura intrarea tuturor cadrelor didactice la clasa si ia masuri pentru securitatea cataloagelor.
 9. urmareste semnarea condicii de prezenta.
 10. se informeaza despre eventuala absenta a cadrelor didactice care lipsesc si in colaborare cu conducerea scolii, ia masurile necesare pentru asigurarea suplinirii.
 11. in fiecare pauza se asigura ca toti elevii scolii ies in curtea scolii (pentru aerisirea salilor), iar daca conditiile meteo nu permit acest lucru, supravegheaza, pe cele doua holuri, disciplinarea colectivelor de elevi.
 12. ia masuri de recuperare a pagubelor materiale produse in timpul serviciului.
 13. comunica conducerii scolii situatiile deosebite.
 14. in cazul accidentarii unui elev, cadrul didactic de serviciu va lua legatura cu cabinetul medical iar in functie de gravitatea accidentului, va lua legatura de urgenta cu familia, ocupandu-se de transportul copilului la cea mai apropiata unitate sanitara.
 15. cadrul didactic de serviciu are obligatia de a interoga elevii care stau pe hol sau in curtea scolii in timpul orelor de curs. Elevii care chiulesc vor fi trimisi la ore, anuntandu-se invatatorul sau dirigintele .
 16. nu trebuie sa permita intrarea in scoala a elevilor decat pe usa special destinata lor si nu pe usa detinata intrarii\iesirii cadrelor didactice. Instruieste in mod special elevul de serviciu in acest sens.
 17. nu trebuie sa permita parasirea curtii scolii de catre elevi in timpul programului scolar.
 18. nu trebuie sa permita accesul la cancelarie al elevilor in timpul pauzelor decat in caz de urgente.
 19. in cazul unor calamitati naturale sau a producerii unui incendiu in scoala, cadrul didactic de serviciu va coordona luarea masurilor corespunzatoare sau, dupa caz, evacuarea elevilor din scoala.
 20. la incheierea cursurilor cadrul didactic de serviciu va controla existenta si integritatea fiecarui catalog in parte precum si a condicei de prezenta, asigurandu-se ca acestea au fost inchise in locul special destinat lor .
 21. supravegheaza constant elevii (pe holuri si in curtea scolii).
 22. colaboreaza, in efectuarea serviciului pe scoala, cu cadrele didactice, cu personalul nedidactic si cu personalul de paza al scolii.
 23. este obligat sa anunte politistul de proximitate al scolii, sectia 4 politie Bucuresti sau jandarmeria in cazul producerii unor evenimente care sa afecteze siguranta elevilor sau a personalului angajat.

Art. 21.  ELEVII au urmatoarele atributii:

 1. sa vina la scoala cu numai 15 minute inainte de inceperea programului pentru a nu deranja cursurile ce se desfasoara  in scoala.
 2. accesul in scoala este permis numai pe usa destinata elevilor.
 3. sa asculte cu atentie explicatiile profesorilor in timpul orelor, sa noteze in caiete, sa nu aiba alte preocupari decat cele legate de lectie.
 4. sa nu intarzie la program.
 5. sa aiba asupra lor carnetul de elev, astfel incat invatatorii\profesorii sa poata trece notele primite si sa-l arate zilnic parintilor pentru ca acestia sa ia la cunostinta si sa-l semneze.
 6. sa respecte autoritatea adultilor (invatatori, profesori, personal de ingrijire) raspunzand politicos la orice este intrebat si indeplinind toate sarcinile ce ii sunt solicitate.
 7. sa pastreze si sa foloseasca cu grija baza materiala a scolii (sa nu scrie pe banci, sa nu le zgaraie, sa nu deterioreze mobilierul, sa nu sparga geamuri, sa nu distruga instalatiile electrice si sa nu le foloseasca, sa foloseasca civilizat instalatiile sanitare, sa nu arunce hartiile si resturile de mancare pe jos etc.). Sa inlocuiasca tot ce strica. Sa nu actioneze rulourile, perdelele, draperiile, aparatele de aer condiționat, prize, întrerupătoare
 8. sa respecte regulile stabilite de fiecare invatator\ profesor pentru ora sa (sa respecte regulile de protectie a muncii in cadrul tuturor orelor si mai ales in timpul celor de laborator si de educatie fizica)
 9. sa nu paraseasca curtea scolii in timpul programului scolar.
 10. sa nu vină cu machiaj și sa aiba o tinuta vestimentara decenta atat in scoala cat si in afara ei(fara sepci de tip rap, fara fuste scurte –mini-, fara tunsori si coafuri extravagante, fara vopsirea parului, fara bentite colorate sau baticuri, fara accesorii stridente – coliere, bratari, inele, insigne sau tricouri cu staruri pop, rock ; cercei \ inele in nas, buric, sprancene ; fara blue jeans taiati, cu franjuri sau insemnati cu diverse simboluri ; fara tricouri care lasa descoperita o parte a corpului).
 11. sa nu tina deschise telefoanele mobile in timpul orei.
 12. sa nu foloseasca limbaj si gesturi vulgare.
 13. sa nu se implice in acte de violenta sau intimidare si sa nu foloseasca in aceste scopuri grupuri organizate de tip banda sau gasca.
 14. sa nu incurajeze introducerea prietenilor sau rudelor in scoala (sau la orele de curs), in timpul desfasurarii programului de invatamant.
 15. sa nu fumeze in incinta scolii, in curtea scolii sau in fata portii acesteia.
 16. sa nu aduca in scoala substante chimice, medicamentoase, alcoolice, materiale inflamabile, petarde, sprayuri paralizante, obiecte taioase, material cu caracter obscen si pornografic, toate acestea putand crea un real pericol pentru orice persoana.
 17. sa nu vina la scoala cu guma de mestecat sau seminte de floarea soarelui/ dovleac
 18. sa nu comande mâncare la școală la firmele de profil.
 19. sa nu arunce cu obiecte la intamplare, in clasa, pe ferestre, in curtea scolii, ce ar putea pune in pericol integritatea corporala a celorlalti. Sa stranga hartiile si ambalajele si sa le duca la cos, iar la sfarsitul orelor sa ridice scaunele proprii pe pupitre
 20. sa nu alerge prin clase, holuri, pe scari.
 21. sa nu deschida geamurile si sa se aplece afara. Deschiderea geamurilor se face de catre elevul de serviciu si numai sub supravegherea profesorului.
 22. sa nu se catere pe ferestre, garduri, pomi.
 23. sa nu intre in cancelaria profesorilor.
 24. sa faca ordine si curatenie in banci si in clasa, sa arunce cosul de gunoi la sfarsitul ultimei ore de curs
 25. sa nu intre in alte sali de clasa decat in cea proprie.

Art.22.   PARINTII  au urmatoarele atributii:

 1. sa isi pregateasca copiii pentru a invata. Sa le prezinte scoala ca fiind interesanta si importanta si sa le precizeze faptul ca se constituie in parteneri valorosi.
 2. sa discute cu profesorii copiilor lor si sa stabileasca o relatie adecvata cu ei
 3. sa participe la evenimentele din scoala – sedintele cu profesorii, evenimentele sportive si jocurile din scoala
 4. sa asigure frecventa scolara a elevului, sa cunoasca orarul copilului si regulile din scoala.
 5. sa discute permanent cu copilul despre ce se intampla la scoala, activitatea din clasa si de alte actiuni suplimentare.
 6. sa creeze acasa un mediu bun de invatare.
 7. sa observe, sa asculte si sa discute cu prietenii copilului pentru a avea o vedere de ansamblu a ceea ce se intampla in scoala. Sa cunoasca si rezultatele altor elevi, pentru a putea sa constientizeze nivelul la care se afla propriul copil.
 8. sa trimită copilul/elevul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.). De asemenea, prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți copii/elevi din colectivitate/unitatea de învățământ
 9. sa le ofere informatii utile profesorilor. Schimbarea conditiilor familiale, boala parintilor, sau chiar moartea unui animal preferat sunt informatii utile pentru scoala.
 10. sa se ofere voluntari.
 11. sa ceara membrilor comunitatii sa procedeze in mod similar. Implicarea adultilor imbunatateste activitatea scolii. Fiecare actiune din scoala trebuie facuta cu entuziasm.
 12. sa se implice in organizatiile care sprijina colaborarea parinte – profesor si in reforma scolii. Sa invete cum functioneaza consiliul scolii respective.
 13. Sa solicite rezolvarea starilor conflictuale in care este implicat propriul copil
 14. Sa raspunda material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii

Art. 23.   SECRETARUL SCOLII are urmatoarele atributii

 1. completeaza registrele de evidenta ale populatiei scolare
 2. intocmeste lucrarile de secretariat privind inceperea anului scolar, incheierea semestrului si a anului scolar .
 3. completeaza foile marticole, certificatele de capacitate si tine o evidenta stricta a lor.
 4. pastreza dosarele cu actele elevilor.
 5. se ingrjeste de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara [decrete, hotarari, legi, instructiuni, Monitorul Oficial etc.]
 6. intocmeste si trimite la termenele indicate toate situatiile scolare.
 7. raspunde de securitatea documentelor scolare.
 8. tine o evidenta clara a miscarii elevilor consemnand aceasta miscare in documentele scolare.
 9. intocmeste statele de plata pe baza deciziilor de angajare si a condicii de prezenta.
 10. asigura legalitatea in ce priveste acordare alocatiilor si a burselor scolare.
 11. se asigura de schimbarea categoriei de salarizare a angajatilor cand acestia au dreptul.
 12. elibereaza, in termen legal -30 de zile- eventualele acte solicitate de persoane fizice sau juridice.

 

Art. 24.  MECANICUL SI FOCHISTUL SCOLII :

 • vin la program dupa planificarea stabilita : ora 00-16.00
 • ora 8.00 : semneaza condica de prezenta la sosire.
 • Ora 8.00 -9.00 verifica modul de functionare a celor doua centrale termice ale unitatii de invatamant (de la sala de sport si din imobilul scolii)
 • Ora 9.00-9.30: verifica toate caloriferile din scoala. Se asigura ca acestea functioneaza la parametri normali.
 • Ora 9.30-10.00 verifica modul de functionare a instalatiilor de alimentare cu apa care deservesc grupurile sanitare destinate elevilor si cadrelor didactice,
 • Ora 10.00-10.15 : ia legatura cu conducerea scolii pentru a comunica eventualele probleme aparute sau pentru a lua la cunostinta despre indeplinirea diverselor sarcini de serviciu.
 • Ora 10.15-11.00 verifica instalatiile exterioare scolii.
 • Ora 11.00-11.15 comunica cu cadrele didactice de la invatamantul primar (invatatoarele) pentru a putea remedia diversele probleme aparute in salile de clasa.
 • Ora 11.15-11.45 – pauza de masa.
 • Ora 11.45 -12.10 verifica personal salile de clasa pentru a lua act despre disfunctionalitatile aparute : pupitre, scaune, table – deteriorate.
 • Ora 12.10 -13.00 Remedierea defectiunolor din salile de clasa (acolo unde este cazul).
 • Ora 13.00-14.00 verificarea si intretinerea aerotermelor cu aer cald de la sala de sport propriu-zisa.
 • Ora 14.00- 15.00 verificarea modului de functionare a instalatiilor care deservesc grupurile sanitare ale elevilor si ale cadrelor didactice din scoala. Remedierea defectiunilor.
 • Ora 15.00-15.30 verificarea modului de functionare a instalatiilor care deservesc grupurile sanitare ale elevilor si ale cadrelor didactice care deservesc sala de sport. Remedierea defectiunilor.
 • Ora 15.30-16.00 verifica modul de functionare a celor doua centrale. Comunica de urgenta conducerii scolii eventualele probleme aparute.
 • nu paraseste locul de munca pe timpul serviciului si nu consuma bauturi alcoolice.
 • executa orice alta lucrare incredintata de directorul scolii, in vederea unei bune functionari a unitatii de invatamant.
 • ia toate masurile cu privire la stingerea incendiilor, indeparteaza sursele de incendiu, foloseste extinctoarele.
 • ia masuri impotriva scurgerilor de apa si previne inundatiile in scoala la grupurile sanitare sau laborator.
 • verifica permanent vana de inchidere a apei din curtea scolii.
 • instruieste personalul cu privire la inchiderea apei in caz de pericol.
 • asigura reparatiile electrice si sanitare.
 • face proba instalatiilor inainte de inceperea cursurilor semestriale.
 • ora 16.00 semneaza condica de prezenta la plecare.

Art. 25.  PAZNICUL SCOLII are urmatoarele atributii:

 1. vine la program la ora fixata, nu pleaca din program pana nu preda obiectivul personalului de ingrijire, predarea realizandu-se pe baza de proces verbal sub semnatura.
 2. in timpul programului nu permite intrarea persoanelor straine in scoala.
 3. are obligatia de a tine o evidenta riguroasa a persoanelor straine scolii care vin cu diverse probleme si de a inregistra in registrul special date referitoare la identitatea persoanei si la scopul vizitei.
 4. este interzis accesul in institutie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum si a celor care au intentia vadita de a tulbura ordinea si linistea publica. De asemenea se interzice intrarea persoanelor insotite de caini, cu arme sau obiecte contondente, cu substante toxice, explozivi pirotehnici, iritante lacrimogene sau usor inflamabile, cu publicatii avand caracter obscen sau instigator, precum si cu stupefiante sau bauturi alcoolice. Se interzice totodata comercializarea acestor produse in incinta si in imediata apropiere a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 5. are obligatia sa supravegheze comportarea vizitatorilor si sa verifice salile in care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin continutul lor pot produce evenimente deosebite.
 6. are obligatia de a efectua mici reparatii in scoala cum ar fi : inlocuirea becurilor si a neoanelor arse, inlocuirea suruburilor lipsa de la mobilierul scolar, inlocuirea geamurilor sparte etc.
 7. dupa terminarea orelor de program si in timpul noptii, cladirile scolii se vor incuia de catre paznic, care va verifica, in prealabil, respectarea masurilor adoptate pentru paza contra incendiilor si sigurantei imobilului.
 8. este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea imobilului, bunurile si valorile incredintate, precum si pentru asigurarea ordinii in incinta unitatii de invatamant
 9. este responsabil pentru primirea in coditii optime, conform actelor de primire a produselor lactate si de panificatie destinate elevilor din invatamantul primar, respectiv ordonanta 96/2002.
 10. Eventualele probleme aparute in scoala pe timpul efectuarii serviciului vor fi comunicate de urgenta la sectia 4 politie Bucuresti, politistului de proximitate si conducerii scolii.
 11. Paza Scolii Gimnaziale Nr. 162 Bucuresti pe timp de noapte este asigurata de doi paznici care lucreaza alternativ, de la orele 22.00 si pana la orele 6.00.

Art. 26.  INGRIJITOARELE   au urmatoarele atributii :

 • ORA 6.00 semnarea condicii de prezenta
 • Ora 6.00-7.50 igienizarea si spalarea salii de sport a scolii
 • Ora 7.50 – 8.05 supravegherea elevilor pe holuri si la grupurile sanitare
 • Ora 8.05 – 8.50 maturatul terenului de sport a scolii
 • Ora 8.50 – 9.05 supravegherea elevilor pe holurile scolii si la grupurile sanitare.
 • Ora 9.05 – 9.50 maturatul curtii de la sala de sport
 • Ora 9.50 – 10.10 supravegherea elevilor pe holurile scolii si la grupurile sanitare. Strangerea ambalajelor de la produsele lactate si de panificatie
 • Ora 10.10 – 11.00 igienizarea grupurilor sanitare. Maturatul si spalatul holurilor scolii.
 • Ora 11.00 – 11.10 supravegherea elevilor pe holurile scolii
 • Ora 11.10 – 11.40 pauza de masa
 • Ora 11.40 – 12.00 stersul pervazurilor de la holurile scolii
 • Ora 12.00 – 12.15 supravegherea elevilor pe holurile scolii si la grupurile sanitare
 • Ora 12.15 – 13.00 stergerea frunzelor de la florile scolii de praf. Udatul florilor.
 • Ora 13.00 – 13.10 supravegherea elevilor pe holurile scolii si la grupurile sanitare
 • Ora 13.10 – 14.00 stersul geamurilor de la holurile scolii
 • Ora 14.00 semnarea condicii de prezenta
 • 27 : O DATA PE LUNA, DE REGULA, INTR-O ZI DE SAMBATA ARE LOC O IGIENIZARE TOTALA A SCOLII (SPALAT PERDELE, STERS GEAMURILE PE EXTERIOR, SPALAT PERETII, EVENTUALE ZUGRAVIRI , DIVERSE COMPETITII SPORTIVE LA SALA DE SPORT, ETC.). ACESTE ORE VOR FI CONSIDERATE SUPLIMENTARE.
 
CAPITOLUL V

          DREPTURI

Art. 28.  DREPTURI ALE PERSONALULUI SCOLII:

 1. personalul scolii beneficiaza de toate drepturile conferite de legislatia in vigoare.
 2. dreptul de a fi invoit (maxim 3 zile pe semestru si numai cu asigurarea suplinirii cu un cadru didactic de aceeasi specializare si numai cu acordul directorului scolii).
 3. dreptul la concediu fara plata maxim 30 de zile pe parcursul unui an scolar si numai cu acordul directorului).

Art. 29.  DREPTURILE ELEVILOR :

 1. elevii se bucura de toate drepturile legale si nicio activitate nu le poate leza demnitatea, personalitatea sau propria imagine.
 2. elevii pot beneficia de suport financiar din resurse extrabugetare ale scolii.
 3. elevii au dreptul sa participe gratuit la activitatile extracurriculare si extrascolare organizate de unitatea scolara.
 4. elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense materiale si morale pentru rezultate deosebite la activitatile curriculare, extracurrriculare, extrascolare precum si atitudine civica exemplara
 5. elevii beneficiaza de libertate de exprimare si de informare.
 6. exercitiul acestor libertati nu poate aduce atingere procesului de
 7. in cadru organizat, elevii scolii pot folosi baza scolara si sportiva a unitatii de invatamant in afara orelor de curs, numai cu aprobarea conducerii scolii si cu supravegherea invatatorilor sau a dirigintelui. Aprobarea desfasurarii acestor activitati este conditionata de acordarea de garantii privind asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor de catre organizatori.
 8. elevul care, la sfarsitul anului scolar, are cele mai putine absente primeste o diploma de merit.
 9. elevii au dreptul la libertatea de asociere in cercuri stiintifice, culturale, sportive, artistice, sportive sau civice in scoala si in afara ei.
 10. elevii se pot organiza in cadrul scolii sub forma Consiliului Elevilor.
 11. elevilor le este garantata in cadrul scolii libertatea de a redacta si difuza reviste scolare proprii.In cazul in care continutul si forma acestor publicatii contin elemente contrare legislatiei in vigoare, directorul poate suspenda editarea si difuzarea acestora.

Art.30.  DREPTURILE PARINTILOR :

 1. dreptul de a se organiza in comitete de parinti pe clase si pe scoala.
 2. dreptul de a contribui benevol la intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a scolii.
 3. dreptul de a folosi cladirea scolii si baza sportiva, in afara orarului scolii, in scopuri educative si legate de comunitatea locala. Acest lucru se poate face numai cu aprobarea directorului.
 4. dreptul de a se informa in legatura cu situatia la invatatura si comportamentul copilului. Acest lucru se poate face numai in cadrul lectoratelor cu parintii stabilite intr-o anume zi a saptamanii sau in cadrul sedintei cu parintii care are loc lunar.
 5. dreptul de a avea un reprezentant in cadrul Consiliului de Administratie al scolii.

 

CAPITOLUL VI

SANCTIUNI

Art. 31.  SANCTIUNI APLICATE PERSONALUL SCOLII:

 1. nu este permisa intarzierea la serviciu sau plecarea inainte de terminarea programului.
 2. este considerata intarziere orice sosire dupa programul de incepere stabilit.
 3. absenta nemotivata de la sedintele Consiliului profesoral se considera abatere disciplinara.
 4. fiecare intarziere se va deduce din salariu raportat la numarul de ore lunar.
 5. salariatilor nu le este permis parasirea locului de munca fara autorizarea conducerii scolii, cu exceptia indeplinirii sarcinilor de serviciu.
 6. pentru orice motiv, angajatul trebuie sa informeze conducerea unitatii scolare despre absenta de la serviciu sau sa anunte acest lucru prin orice mijloace compartimentul secretariat.
 7. absentele nemotivate de la serviciu vor fi penalizate asfel :
 8. aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cadrele didacice care nu indeplinesc atributiile care le revin.
 9. sanctionarea personalului didactic, auxiliar si nedidactic se face conform Statutului personalului didactic, Legii invatamantului, Contractului colectiv de munca,  Codului Muncii – legea 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului de Ordine Interioara si Regulamantului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar.
 10. patrunderea fara drept in sediul scolii, in afara timpului de lucru stabilit conform planificarii se pedepseste conform prevederilor art.2 din Decretul Lege nr.88/1990.
 11. sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

 

Art. 32. SANCTIUNILE APLICATE ELEVILOR   :

Pentru diverse fapte savarsite in timpul programului scolar sau in afara acestuia, elevii pot primi urmatoarele sanctiuni: observatia individuala, mustrare scrisa, retragerea temporara sau definitive a bursei, mutarea disciplinara pentru o luna la o alta clasa paralela.

 1. la 10 absente nemotivate se va scadea nota la purtare cu 1 punct, iar elevii care primesc bursa scolara vor pierde aceasta bursa pe parcursul semestrului scolar urmator.
 2. la cinci intarzieri, elevul va primi o mustrare scrisa, contrasemnata de catre parinte.
 3. In limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din nr orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui. Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului. Sunt declarați amânați elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau mai multe discipline din cauza absentării motivate și nemotivate la cel puțin 50% din nr de ore de curs prevăzute la o disciplină.
 4. deranjarea repetata a colegilor in timpul orelor de curs atrage dupa sine mutarea disciplinara la o clasa paralela sau chiar la o alta scoala.
 5. costul pagubelor va  fi suportat de parintii elevilor care le-au comis; in cazul cand autorul este si ramane neidentificat costul reparatiilor va fi suportat de intreaga clasa.
 6. elevii care vor aduce in scoala guma de mestecat sau seminte de floarea soarelui/dovleac vor ramane dupa ore pentru a realiza curatenie in scoala sau in curtea acesteia.
 7. elevii care nu vor pastra curatenia, vor fi obligati sa efectueze ore de curatenie in clasa, curte, dupa orele de curs.
 8. deranjarea orelor cu telefoanele mobile (deschise in timpul orei, inregistrarea activitatii didactice sau jocul cu acesta) duce la confiscarea acestora. Elevul va primi cartela telefonului, iar aparatul va ramane la scoala, fiind inapoiat numai in prezenta parintilor.
 9. elevii care nu vor avea o tinuta necorespunzatoare vor fi trimisi acasa. La scoala vor fi reprimiti numai insotiti de un parinte.
 10. elevii care vor fi gasiti fumand, vor avea nota scazuta la purtare la 7.
 11. consumarea de bauturi alcoolice sau droguri, deteriorarea bunurilor scolii, manifestarile agresive fata de colegi, jignirile aduse cadrelor didactice pot duce la scaderea notei la purtare si la eliminarea de la ore pe o perioada de trei-cinci zile cu obligativitatea de a-si pregati singuri lectiile in acest interval de timp. Masura este adusa la cunostinta familiei, iar in timpul aplicarii, elevul ramane sub observatia familiei. Elevul isi pregateste integral lectiile, urmand ca la reluarea cursurilor sa fie examinat din materia predata in perioada eliminarii.
 12. alte tipuri de sanctiuni pot fi : retragerea acordului pe care elevul l-a primit din partea scolii pentru participarea la cercurile cultural sportive din scoala.
 13. elevii care vor comite grave incalcari ale disciplinei in scoala – batai, injurii, introducerea prietenilor pentru a-si face singuri dreptate – vor avea nota scazuta la purtare la 5, ceea ce va atrage dupa sine repetentia si vor fi anuntate organele de politie.
 14. contestatiile privind sanctiunile se adreseaza directorului scolii in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. Raspunsul la aceste contestatii va fi dat in termen 30 de zile calendaristice.
 15. Sanctiunile se stabilesc de catre consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei si sunt comunicate parintilor.

 

CAPITOLUL VIII

ASIGURAREA  SIGURANŢEI ELEVILOR

Articolul 1: Reguli şcolare

 1.1 Reguli şcolare generale

1.1.1 Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă;

1.1.2 Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor;

1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de renumele şcolii.

1.1.4 Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.

1.1.5 Deţinerea, păstrarea si/sau utilizarea  instrumentelor prin care o alta persoana poate fi vătămata , alcool, droguri si/sau brichete este interzisă  în  şcoală.

1.1.6 Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă  în  şcoală.

1.1.7 Fumatul este interzis în incinta şcolii.

1.1.8 În interiorul şcolii este interzisă  utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, telefon mobil)

1.1.9 Elevii trebuie să  respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de  şcoală.

1.1.10 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa absenţelor, întârzierilor şi eliminarilor de la ore.

1.1.11 Elevii poarta răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.

1.1.12 Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu  jignitor.

 

1.2 Autoritatea conducerii şcolii

Conducerea şcolii este autorizata în orice moment să  controleze respectarea prevederilor referitoare la interdicţii (controalele se vor realiza de cel puţin 2 persoane numite de către conducerea şcolii si, dacă este posibil, se vor realiza în prezenta elevului în cauza).

Aceasta poate:

1.2.1 Solicita elevilor sa-si golească gentile şi hainele, iar atunci când exista suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziţie.

1.2.2 Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde există să  controleze dulăpioarele puse la dispoziţia elevilor în ceea ce priveşte prezenta obiectelor interzise.

 

  În plus, conducerea şcolii mai are şi autoritatea:

1.2.4 Să  decidă asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauza

1.2.5 Să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamitaţilor/incidentelor pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar.

 

1.3 Măsuri

1.31 Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scolii va transmite aceasta informaţie poliţiei, părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.

1.3.2 Şcoală va întocmi periodic rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va oferi şi datele despre persoanele implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a obţinut posesie asupra acestor bunuri.

1.3.3 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  şcoala va acţiona conform legilor în vigoare,  va informa politia si, în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport adresat poliţiei.

1.3.4 Şcoala informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul şcolar.

1.3.5 Şcoala asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului intern.

 

 Articolul 2: Masuri disciplinare

Împotriva unui elev care acţionează contrar regulilor de comportament decent ori contrar regulilor prevăzute prin regulamentul şcolar şi regulamentul de ordine interioară a şcolii  se vor lua masuri administrative, educative si, în caz extrem,  eliminarea pe o anumita perioada  în conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinţii/tutorii elevilor vor fi informaţi nemijlocit.

 

2.1 Masuri disciplinare

2.1.1 Elevului care nu da curs regulilor aplicabile în şcoală i se pot aplica masuri disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancţiune elevului revine exclusiv conducerii şcolii, profesorilor,  consiliului profesoral al şcolii şi consiliului de administaţie al şcolii.

 

2.1.2 Personalul administrativ ori tehnic nu sunt autorizaţi să  aplice o sancţiune, dar au dreptul să  pună în discuţie comportamentul unui elev

 

2.1.3 Dacă un elev este de părere ca a fost sancţionat în mod nedrept, el poate înainta aceasta obiecţie pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii şcolii etc.

 

2.1.4 Masuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:

 

– efectuarea unor teme suplimentare

–  recuperarea lecţiilor pierdute

– curățarea mizeriei făcute

– munca de întreţinere a curăţeniei obligatorie

– munca în folosul comunităţii şcolare

– avertisment/mustrare

 

2.1.5 În ceea ce priveşte stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie  să  existe o relaţie de proporţionalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii şi severitatea măsurii. Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea conducerii şcolii.

 

2.1.6 Elevul care împiedica desfăşurarea în bune condiţii a orei, ori o întrerupe, va  fi nominalizat de  către profesor dirigintelui, psihologului şcolar sau persoanei desemnate ca fiind responsabila pentru asemenea cazuri. Profesorul care a nominalizat un astfel de un elev de la ora de clasă  va întocmi în aceeaşi zi o informare pentru diriginte. Dacă are abateri repetate de comportament, poate fi mutat disciplinar la clasa paralelă.

 

Articolul 3: Utilizarea computerului/internetului

Computerele puse la dispoziţia elevilor în şcoală trebuie să  fie utilizate în mod corespunzător si numai in prezenta cadrului didactic. Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acesta fiind în inventarul şcolii (hardware), se aplica şi prevederea ca software-ul pus la dispoziţia elevilor trebuie Să  fie utilizat cu aceeaşi atenţie.

3.1 Acţiunile elevilor cu intenţia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziţie de şcoală, ori de a şterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict interzise.

3.2 Se vor lua masuri împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere. Costurile pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către  părinţii/tutorii acestuia.

3.3 Nu este permisă  utilizarea numelui şcolii, a unei prescurtări a numelui şcolii, ori a unei indicaţii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care să  implice o referinţa clara în privinţa şcolii.

3.4 Şcoală va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului şi utilizării ilegale a numelui şcolii. Şcoala poate  stabili masuri interne împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere.

3.5 Şcoala va lua masuri împotriva celor care vor folosi cuvinte, imagini pe computerele şcolii sau pe internet pentru a jigni angajaţii şcolii ori pentru a aduce daune imaginii acestora.

3.6 Elevii pot utiliza gratuit computerele şcolii menţionate în cele de mai sus pentru culegerea de informatii de pe internet.

3.7 Nu este permisă  utilizarea accesului la internet de pe computerele şcolii pentru alte scopuri decât culegerea de informatii judicioase necesare studiilor.

 

Articolul 4: Înregistrarea incidentelor

(Prevederile conţinute de legea referitoare la protecţia datelor personale vor fi luate în consideraţie.)

 

4.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în şcoală ori în vecinătatea acesteia. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, aşa  cum se prevede prin codul penal.

4.2 Pentru fiecare incident se vor menţiona masurile corespunzătoare, precum şi sancţiunile. Aceste măsuri şi sancţiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din şcoală. Acest protocol va servi în cadrul inspecţiilor din şcoală şi poate fi regăsit pe site-ul de internet al şcolii.

4.3 În cazul unor incidente, aşa  cum sunt menţionate acestea în articolul 4.1, se va realiza şi o raportare, iar informaţiile despre elev şi incident vor fi transmise şi schimbate între poliţie, jandarmerie şi, eventual, şcolile implicate.

 

Articolul 5: Prevederi legate de ţinuta vestimentară

5.1 Fiecare elev se va îmbrăca decent, în culorile stabilite in sedintele cu parintii.

5.2 Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar vestimentaţia ofensatoare nu este permisă  în interiorul şcolii.

5.4 Şcoala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanţă şi siguranţă. Aceasta este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranţei, aşa  cum sunt prevăzute acestea în legea condiţiilor de muncă, ori prin prevederi specifice ale domeniului, cum ar fi ochelarii de protecţie, costumul pentru laboratoare, echipament de protecţie, halat, cizme de protecţie etc.

5.5 Şcoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru acoperirea capului, ori bijuterii în timpul orelor de educaţie fizică, de discipline tehnice şi de abilitaţi manuale, aşa  după cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în timpul orelor de sport cerinţele de siguranţă care au fost impuse de respectivul profesor ori instructor. Toţi elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de educaţie fizică.

 

Articolul 6: Intimităţi indezirabile

6.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalţi în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate cu normele comportamentale uzuale.

6.2 Atunci când un elev se simte ameninţat ori hărţuit datorită unei limitări a intimităţii sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din şcoală), pe care elevul o consideră indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului şcolar ori conducerii scolii.

6.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii şcolii şi a inspectoratului şcolar.

 

Articolul 7: Daune

7.1 Elevii trebuie să  se comporte de aşa  manieră încât să  nu producă daune bunurilor colegilor lor, clădirii ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să  manipuleze bunurile puse la dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie.

7.2 Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să  comunice aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor colabora în consecinţă la acţiunile de întocmire a raportului, aşa  cum se prevede în cele ce urmează.

7.3 Ori de câte ori şcoala este trasă  la răspundere pentru daune create de elevi, persoane care lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă de asigurarea şcolii.

7.4 Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte  etc. în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din acesta, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).

7.5 Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, telefoane, materiale).

 

Articolul 8: Activităţi şcolare

8.1 Este vorba despre activităţile şcolare (de exemplu concursuri sportive, sărbători şcolare etc.) dacă activitatea este în responsabilitatea şcolii şi în conformitate cu regulile şcolii.

8.2 În privinţa activităţilor care sunt organizate de şcoală, ori care sunt în responsabilitatea şcolii părinţii/tutorii vor fi întotdeauna informaţi de către şcoală prin diverse modalitati.

8.3 Invitarea persoanelor din afara şcolii la aceste activităţi va fi permisă  pentru fiecare dintre activităţile şcolare de către conducerea şcolii.

8.4 În timpul activităţilor şcolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de regulament.

Armele şi deţinerea de droguri, ca şi consumul acestora, sunt pe cale de consecinţă interzise în permanenţă. Consumul şi deţinerea de alcool, tigari este interzisă  elevilor.

 

 Articolul 9: Accesul vizitatorilor

9.1 Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.

 • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către bodyguarzii firmei de pază, împreună cu cadrul didactic de serviciu;

La începutul programului, elevii intră pe ușa din spate, pe unde au fost obișnuiti. De asemenea, la prima oră de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator sau alte simptome de boală infecțioasă, se izolează imediat și vor fi anunțați părinții și personalul cabinetului medical școlar.

La sfârșitul programului, elevii ies pe următoarele căi de acces astfel: elevii de la parter ies pe ușa din față, elevii de la etajul I  pe ușa scării de incendiu și  cei de la  etajul II pe ușa din spate.

 • Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
 • Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
 • Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

 

Articolul 10: Lipsa  de la ore, absenţele şi întârziatul la ore

Pentru a preveni lipsa  nepermisă  de la ore, precum şi parasirea şcolii înainte de încheierea cursurilor, şcoala dispune de o politică şi un protocol în privinţa absenţelor. Şcoala va prezenta în acest protocol maniera în care se acţionează pentru a deţine controlul asupra absenţelor, pentru a reduce numărul acestora şi/sau pentru a le preveni. Acest protocol este alcătuit sub forma unor reglementari referitoare la:

– Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă)

– Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)

– Absenţe permise (alte circumstanţe, deces al unui membru direct al familiei)

– Revenirea la şcoală după boala

– Întârzierile (la începutul orelor de curs)

– Întârzierile (în timpul orelor de curs).

De asemenea, în protocol trebuie descris modul în care şcoala va opera controlul în privinţa absenţelor (atât a celor acceptate, cât şi a celor nepermise).

Protocolul referitor la absenţe poate fi consultat, la cerere, în orice moment la şcoală.

Pe scurt, în acesta sunt incluse următoarele prevederi:

10.1 Personalul, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre diversele reglementari în privinţa lipsei de la ore, absenţelor şi întârzierilor.

10.2 Elevii sunt obligaţi să  urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală.

10.3 Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să  anunţe acest lucru dirigintelui/conducerii şcolii de către părinți. În cazul unor dezastre în interiorul şcolii (incendii, evacuări), conducerea şcolii trebuie să  ştie în mod clar cine a fost şi cine nu a fost prezent în clădire.

10.4 Pentru respectarea protocolului de absenţe, şcoala va înregistra toate absenţele în fiecare zi. După această înregistrare, şcoala va lua legătura direct cu părinţii/tutorii

10.5 Elevul trebuie să  fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală pentru susţinerea de teste, masuri de îmbunătăţiri ale activităţii sale etc. Activităţile secundare şi alte activităţi extraşcolare nu pot fi considerate ca motive pentru excepţie de la aceste reguli.

10.6 Nu sunt permise elevilor vacante în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de vacanţă. Pentru excepţii: vezi legea învăţământului .

 

PROTOCOL REFERITOR LA ABSENTE:

– Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă)

– Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)

– Absenţe permise (alte circumstanţe, deces al unui membru direct al familiei)

– Revenirea la şcoală după boala

– Întârzierile (la începutul orelor de curs)

– Întârzierile (în timpul orelor de curs).

De asemenea, în protocol trebuie descris modul în care şcoala va opera controlul în privinţa absenţelor (atât a celor acceptate, cât şi a celor nepermise).

Protocolul referitor la absenţe poate fi consultat, la cerere, în orice moment la şcoală.

Personalul, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre diversele reglementari în privinţa lipsei de la ore, absenţelor şi întârzierilor.

Elevii sunt obligaţi să  urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală.

Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să anunţe acest lucru dirigintelui/conducerii şcolii prin părinți.

Pentru respectarea protocolului de absenţe, şcoala va înregistra toate absenţele în fiecare zi. După această înregistrare, şcoala va lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar după trei zile de absenţe care nu au fost anunţate, şcoala va raporta acest lucru la poliţistul de proximitate care răspunde de şcoală.

Elevul trebuie să  fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală pentru susţinerea de teste, masuri de îmbunătăţiri ale activităţii sale etc. Activităţile secundare şi alte activităţi non-şcolare nu pot fi considerate ca motive pentru excepţie de la aceste reguli.

Articolul 11: Libertatea de exprimare a opiniei

11.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituţie este respectată de toţi cetăţenii. Dar, aceasta nu înseamnă ca oricine îşi poate exprima opinia în orice circumstanţe şi folosind un limbaj vulgar şi ofensator fără a ţine cont de regulile de politeţe.

11.2 Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a reclamaţiilor în şcoală.

 

CAPITOLUL IX

TRANSFERUL ELEVILOR

 

 

9.1 Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta in conformitate cu Regulamentul elaborat de M.E.N., Regulamentul de ordine interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. Aprobarile pentru transfer se dau de catre Consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant.

9.2. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

9.3. Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua,in mod exceptional, in urmatoarele situatii:

 1. la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate;

b.la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertise medicale efectuata de Directia de sanatate publica;

 

CAPITOLUL 10

INCETAREA CALITATII DE ELEV

 

 

Calitatea de elev inceteaza:

 • La absolvirea invatamantului obligatoriu ;
 • In cazul abandonului scolar;
 • La cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal

 

CAPITOLUL 11

CONSILIUL ELEVILOR

 

 

După ce a fost constituit Consiliul Elevilor la nivelul şcolii, acesta trebuie să se întâlnească pentru a stabili un Regulament propriu. Acest document trebuie să conţină informaţii cu privire la:

 

Componenţă:

 • Consiliul Elevilor, la nivelul clasei este alcatuit din presedinte, membru si casier, toti alesi prin vot secret, iar mandatul lor este de un an.
 • Din Biroul permanent al Consiliului elevilor pe scoala fac parte: presedinte, vicepresedinte, secretar, 2 membrii. Mandatul lor este de 2 ani.

 

Drepturi si obligaţii:

 • să îşi exprime opinia cu privire la orice chestiune, să voteze în CE, să facă propuneri de activităţi ce se pot desfăşura în şcoală)
 • prezenţa la întâlnirile CE, comportament respectuos faţă de opiniile colegilor din CE, a nu transmite alte informaţii decât cele pe care le doreşte clasa pe care o reprezintă

Sunt desemnaţi pentru functiile de vicepresedinte, secretar si membrii cei care au ieşit pe locurile 2 şi 3 la alegerile pentru stabilirea Preşedintelui

Funcţionarea:

 • deciziile se pot lua cu majoritatea celor prezenţi
 • funcţiile existente in CE: Preşedinte, Secretar, Vicepreşedinte si 2 membrii:
 • Pentru a evita formarea şi menţinerea unui CE pasiv, este de preferat să se stabilească un număr minim de întâlniri pe semestru, precum şi un număr minim de activităţi .

 

După redactare şi după ce toţi reprezentaţii din CE au fost de acord cu Regulamentul, acesta estee avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi se ataşează regulamentului intern al instituţiei .

 

STATUTUL CONSILIULUI ELEVILOR

 1. COMPONENŢA IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 162

I.1. Consiliul Elevilor este alcătuit din câte un reprezentant(presedintele) al fiecărei clase din şcoală (V – VIII) şi două cadre didactice cu rol de profesori de legătură: Manolache Mihaela si Birnberg Isabela.

I.2. Se va constitui un „BIROU PERMANENT” format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi doi membri care vor lua decizii şi le vor discuta cu Consiliul de Administraţie al şcolii.

 1. ALEGEREA CONSILIERILOR CLASEI

II.1. Alegerile vor avea loc odată pe an (la începutul primului semestru), se alege un reprezentant(presedintele) şi un vicereprezentant(membru).

II.2. În fiecare clasă dirigintele va informa elevii cu privire la:

– rolul Consiliului Elevilor în şcoală;

– calităţile pe care trebuie să le aibă un reprezentant al clasei în consiliu.

II.3. Înaintea alegerilor, în clasă se va desfăşura o „campanie electorală”.

II.4. La o dată stabilită de diriginte vor avea loc alegerile. Pentru a fi declarat consilier,

candidatul trebuie să deţină jumătate plus unu din voturi.

II.5. Votul este secret, iar elevii sunt singurii responsabili de alegerea reprezentantului clasei lor.

Pasul 4: Întâlnirile Consiliului Elevilor

Prima întâlnire poate fi coordonată de cadrul didactic care realizează comunicarea între CE şi Consiliul Profesoral(Manolache Mihaela) şi care poate asista la şedinţe, cu acordul elevilor

Membrii Consiliului vor decide asupra celei mai bune metode de funcţionare şi vor

vota pentru a desemna persoanele care să ocupe anumite funcţii.Acest proces de organizare poate sa dureze chiar şi trei-patru întâlniri .

După ce s-a stabilit modul de lucru, se realizează periodic(lunar sau ori de cate ori este nevoie) întâlniri ale CE .

Periodicitatea întâlnirilor, locul, durata acestora şi modul de desfăşurare se stabilesc la prima întâlnire a CE şi se consemnează în Regulamentul de ordine interioară.

III. ALEGEREA BIROULUI PERMANENT

III.1. Alegerea biroului permanent se va face prin vot secret după o prealabilă cunoaştere a consilierilor din fiecare clasă o data la 2 ani.

 1. ÎNTRUNIRILE

IV.1. Întrunirile Consiliului Elevilor se vor face regulat, odată pe lună, vineri de la ora 17

în cabinetul psihologic sau ori de câte ori este necesar.

IV.2. Toţi consilierii trebuie să participe la întruniri. În caz de absenţă motivată reprezentanţii Consiliului Elevilor vor fi înlocuiţi de vicereprezentanţi.

IV.3. Întrunirile vor fi prezidate de Biroul Permanent.

IV.4. La fiecare întrunire se va întocmi câte un proces verbal.

 1. LUAREA DECIZIILOR

V.1. Orice membru are dreptul de a face propuneri pe care Consiliul le va supune votului.

V.2. Fiecare membru al consiliului are dreptul de a vota „pro” sau „contra”.

V.3. Votul se face direct, prin ridicarea mâinii.

 1. RESPONSABILITĂŢI

VI.1. Membrii vor respecta toate regulile Consiliului Elevilor.

VI.2. Membrii vor anunţa colegii de clasă tot ceea ce se discută la întrunirile Consiliului Elevilor.

VI.3. Membrii Consiliului trebuie să discute problemele clasei în Consiliu.

VI.4. Membrii Consiliului au datoria de a fi prezenţi la fiecare întrunire. În caz de absenţă motivată se vor lua măsurile necesare astfel încât clasa să fie reprezentată de vicereprezentant.

În cazul a trei absenţe nemotivate, consilierul va fi schimbat.

VI.5. Preşedintele Consiliului Elevilor va întocmi o ordine de zi şi va veghea ca ea să fie respectată.

 

 

CAPITOLUL XII

PAZA UNITATII SCOLARE

Art.  41.  REGULILE DE ACCES IN UNITATEA DE INVATAMANT SI REALIZAREA SECURITATII UNITATII DE INVATAMANT :

 1. accesul cadrelor didactice, personalului tehnic – administrativ si elevilor se face numai pe baza ecusonului, cu fotografie, sau, dupa caz, a carnetului de elev emis de conducatorul respectivei unitati, documente care se vor prezenta obligatoriu la punctul de control in momentul intrarii
 2. accesul parintilor sau tutorilor legali este permis in baza verificarii identitatii acestora si a ecusonului de invitat care se elibereaza la punctul de control unde se va afla si registrul pentru evidenta accesului invitatilor in incinta unitatii de invatamant. Parintii pot vizita scoala numai in cadrul lectoratelor cu parintii care au loc saptamanal, sau la sedintele cu parintii care au loc lunar.

 

Programarea acestora este realizata de catre invatator sau de catre diriginte. La lectoratele si sedintele cu parintii participa si cadre didactice de la diverse specialitati.

 1. accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de invatamant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat /vizitator, eliberat la punctul de control in momentul intrarii si dupa efectuarea procedurilor de identificare, inregistrare si control al persoanelor de catre personalul care asigura paza unitatii.
 2. accesul persoanelor straine in incinta unitatii de invatamant se va face numai prin locurile special destinate acestui scop, acestea fiind insotite si supravegheate pe tot parcursul vizitei de personalul de paza si de cadrul didactic de serviciu – accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de invatamant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat. Ecusoanele pentru invitati se pastreaza si se elibereaza de la personalul de paza/cadrul didactic de serviciu in momentul intrarii, dupa efectuarea procedurilor de identificare, inregistrare si control al persoanelor de catre personalul care asigura paza in unitate. Persoanele care au primit ecusonul au obligatia purtarii acestuia la vedere, pe perioada ramanerii in unitatea scoalara si restituirea acestuia, in momentul parasirii unitatii.
 3. conducatorul unitatii scolare are obligatia de a asigura aceste ecusoane si de a le pastra pe cele neinmanate, de a viza semestrial valabilitatea celor aflate in uz aplicand stampila institutiei in dreptul perioadei corespunzatoare inscrise in acest act.
 4. accesul autovehicoleleor in incinta scolii se va face numai prin locul special destinat acestui scop, care sa permita organizarea supravegherii acestora la intrarea si la iesirea din unitate. Este permis numai accesul autovehicolelor care apartin angajatilor, salvarii, pompierilor, politiei, salubrizarii, salubrizarii, precum si celor care asigura interventia operativa pentru remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare (apa, gaze, telefonie, electricitate, etc). In caz de interventie sau aprovizionare, in registrul de acces se vor face mentiuni referitoare la intrarea in unitate a acestor autovehicole (ora, marca, numarul de inmatriculare, durata stationarii, scopul) si pentru identificare conducatorului auto.

Art. 42.  PRELUCRAREA MASURILOR PRIVIND ASIGURAREA SECURITATII SCOLARE   se realizeaza prin:

 1. instruirea semestriala a elevilor de catre invatatori si diriginti cu privire la drepturile si  indatoririle  revin acestora, accesul in spatiile de invatamant, comportamentul si atitudinile pe care trebuie sa le manifeste conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar.
 2. instruirea semestriala de catre director a cadrelor didactice cu privire la indatoririle ce le revin in calitate de profesor de serviciu si semnarea fisei de atributii a profesorului de serviciu.
 3. revizuirea semestriala de catre director a fisei de atributii a profesorului de serviciu.
 4. instruirea lunara a personalului didactic auxiliar si a personalului tehnico-administrativ  de catre director cu privire la prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si a Regulamentului Scolar.
 5. instruirea semestriala de catre director a personalului de paza si de ingrijire privind preintampinarea si semnalarea imediata a oricarui caz de patrundere ilicita in incinta unitatii de invatamant, precum si cu privire la respectarea de catre personalul de paza a indatoririlor, paza si integritatea unitatii de invatamant si asigurarea ordinii in incinta unitati de invatamant.
 6. respectarea de catre personalul da paza a consemnului stabilit de organele de politie abilitate.

Art. 43. LEGATURA SCOLII CU ORGANELE TERITORIALE DE POLITIE :

 1. paza in scoala si accesul in unitatea de invatamant se face numai de catre personal specializat si autorizat de catre unitatea teritoriala de politie (agenti de paza sau paznici abilitati de organele de politie)
 2. anual, directorul unitatii de invatamant va intocmi un plan de paza prin care se vor stabili reguli clare privind accesul, paza si circulatia in interiorul unitatii de invatamant.
 3. profesorul de serviciu si conducerea scolii vor informa de urgenta conducerea ISMB, inspectoratele scolare de sector, organele teritoriale de politie, politistul de proximitate, cu privire la producerea unor evenimente de natura sa afecteze ordinea si siguranta publica in unitatea de invatamant, precum si despre prezenta nejustificata a unor persoane in scoli sau in imediata apropiere a acestora.
 4. in cazul unor deplasari in grup a elevilor scolii in alte zone ale capitalei trebuie informata de urgenta sectia de politie, precum si in cazul desfasurarii unor competitii sportive cu participarea unui numar mare de elevi.
 5. in timpul orelor de dirigentie se va discuta cu elevii aspecte cu privire la activitati de pregatire antiinfractionala a elevilor si cadrelor didactice, precum si de prevenire si producere a unor evenimente care pun in pericol viata sau siguranta elevilor si personalului unitatii de invatamant.
 6. lunar, la inspectoratul scolar si la primaria de sector vor fi prezentate rapoarte cu privire la siguranta din scoala, situatiile deosebite aparute, respectarea ordinii si disciplinei, respectarea masurilor privind masurile pentru cresterea sigurantei civice si asigurarea climatului pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv-educativ.

Art. 44. LIMITAREA ACCESULUI IN SCOALA A PERSOANELOR DIN AFARA ACESTEIA.

 1. interzicerea cu desavarsire a accesului in scoala a persoanelor din anturajul elevilor in timpul desfasurarii programului scolar. In mod exceptional se permite, in timpul desfasurarii programului scolar, vizita parintelui sau a tutorelui legal.
 2. se interzice cu desavarsire a accesului in unitatea de invatamant a persoaneler aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea publica.
 3. este interzis accesul persoanelor insotite de caini, cu arme sau obiecte contondente, cu substante toxice, explozive, pirotehnice, inflamabile, etc. Se interzice comercializarea bauturilor alcoolice si a tigarilor in incinta unitatii de invatamant sau in imediata apropiere a acesteia.
 4. cu prilejul desfasurarii unor competitii sportive, sedinte cu parintii, intalniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, etc., la punctul de control vor fi prezentate de catre organizator, tabele nominale cu invatatii respectiv elevii in scopul identificarii tuturor participantilor.
 5. este obligatorie afisarea programului unitatii de invatamant si a programului de audiente a directorilor scolii.
 6. este cu desavarsire interzisa parasirea de catre elevi a unitatii de învatamant, in timpul desfasurarii programului scolar.
 7. in situatii exceptionale, elevii pot parasi unitatea de invatamant numai cu aprobarea dirigintelui, a profesorului de serviciu sau a directorului scolii, in baza solicitarii familiei acestuia.

Art.  45. CONSEMNUL GENERAL AL PERSONALULUI DE PAZA :

 1. sa cunoasca locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite.
 2. sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea
 3. sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile si procedurile interne ale conducerii.
 4. sa efectueze control la intrarea si iesirea din incinta a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor si altor bunuri.
 5. sa identifice, perchezitioneze si sa retina, pana la sosirea organelor de politie, persoanele asupra carora s-au gasit bagaje sau obiecte ce prezinta suspiciuni de a produce evenimente deosebite.
 6. sa instiinteze, deindata, conducerea unitatii despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate.
 7. in caz de avarii produse la instalatii, conducte, retele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri imediat dupa constatare.
 8. sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii.
 9. sa poarte in timpul serviciului echipamentul din dotare.
 10. sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului.
 11. sa nu absenteze fara motive intemeiate si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta.
 12. sa execute orice alte sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza si fisei postului.
 13. este interzis sa doarma, sa primeasca vizite particulare in timpul serviciului, sa foloseasca mijloacele de comunicatie (telefon, fax) ce apartin obiectivului in scopuri personale.
 14. este interzis sa paraseasca incinta unitatii de invatamant fara a fi inlocuit si fara aprobarea conducerii acesteia.

CAPITOLUL XIII

DISPOZITII FINALE

 

Art. 46. Conducerea scolii isi rezerva dreptul de a schimba, modifica, oricand regulile din prezentul regulament cu conditia dezbaterii prealabile a acestuia in consiliul profesoral si votarii lui in consiliul de administratie al scolii.

Art. 47.  Prezentul regulament de ordine interioara intra in vigoare incepand cu data de 1.09.2022.

 

DIRECTOR,

Prof. DORIN STOICAN