PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162 BUCUREȘTI

2022-2027

 

Scurt istoric

 

Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti a luat fiinţă în anul 1919. La început nu a beneficiat de un imobil propriu, iar procesul didactic se desfăşura în  cămăruţe închiriate de la  diverşi proprietari  din zonă. Cartierul se numea Giuleşti Ţigănie şi aparţinea, din punct de vedere administrativ, de comuna de comuna Roşu din judeţul Ilfov.

În iunie 1929, moşierul  Alexandru Al. Costescu donează  terenul  pe care se va construi actualul  imobil al  şcolii, Piaţa  Giuleşti, biserica Adormirea  Maicii  Domnului, actual  Şcoala Gimnazială nr. 182 (şcoală ce poartă şi denumirea de Alexandru Costescu) şi ştrandul Giuleşti.

În anul 1934 este construit parterul actualei clădiri.

În timpul celui de-al doilea război mondial, imobilul şcolii a servit drept adăpost antiaerian precum şi sală de mese pentru populaţia săracă din zonă.

Datorită creşterii populaţiei şcolare, în anul 1958 este adăugat încă un nivel la vechiul imobil.

În anul 1972 este înlocuit sistemul de încălzire, trecându-se la sobe cu gaze, care au înlocuit sobele cu lemne. În acelaşi an, grupurile sanitare sunt mutate în interiorul şcolii, beneficiind şi de apă menjeră.

În anul 2004 este finalizată   construirea unei moderne săli de educaţie fizică cu o suprafaţă de  800  metri  pătraţi,  4 vestiare  pentru  elevi, 2 vestiare  pentru  cadrele didactice etc. În anul şcolar 2005/2006 procesul didactic s-a desfăşurat, datorită lucrărilor de consolidare care au avut loc la imobilul  şcolii,  în căminele  Grupului Şcolar pentru Transporturi Căi Ferate, actualul Colegiul Tehnic Mihai I, în săli de clasă improvizate din dormitoarele căminului şcolar.

Începând de la 15 septembrie 2006, procesul de învăţământ se desfăşoară în sediul şcolii din stradă Copşa Mică   nr. 1A,  într-unul  dintre  cele  mai  frumoase  imobile  de  învăţământ  de pe raza sectorului 1 (mobilier şcolar  nou, un  modern  sistem  de  încălzire  deservit  de  două  centrale  termice performante, amenajarea bazei sportive în aer liber etc.) și care, din anul 2014, este și mansardat astfel încât suprafața sa se extinde.

 

Şcoala beneficiază de:

 

 • 14 Săli de clasă
  • 1 cabinet de informatică

1 laborator de biologie

1 laborator de fizică-chimie
Procesul didactic se desfăşoară în 2 schimburi, după cum urmează:
• Învăţământul primar 8.00-13.00 si gimnazial (clasele V-VIII) 8.00-15.00
• Învăţământul A doua şansă 16.00-21.00

De-a lungul timpului, Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti a purtat mai multe denumiri:
• 1919-1920 Şcoala rurală primară din comuna Roşu;
• 1920-1921 Şcoala cu clasele I-II şi III-IV mixt din comună Roşu;
• 1921-1922 Şcoala cu clasele I-II, III, IV, V mixt din comună Roşu;
• 1927-1928 Şcoala primară mixtă Costeasca;
• 1929-1930 Şcoala Costeasca;
• 1930-1935 Şcoala primară mixată Voievodul Mihail;
• 1935-1940 Şcoala Costeasca Marele Voievod Mihai;
• 1940-1945 Şcoala primară de băieţi Triaj;
• 1945-1950 Grupul Şcolar 16 februarie;
• 1950-1953 Şcoala elementară 16 februarie;
• 1953-1964 Şcoala elementară nr. 162;
• 1964-1984 Şcoala generală nr. 162;
• 1984 – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 Bucureşti;
• 2012 – Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti

În septembrie 2006, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 fuzionează cu Grădiniţa nr. 186.  În urmă acestei fuziuni formele de învăţământ urmate în cadrul unităţii sunt:

 • Învăţământ preşcolar;
  • Învăţământ primar;
  • Învăţământ gimnazial;
  • Învățământ de tip A doua şansă;

 

Din punct de vedere financiar-contabil, unitatea   noastră este independentă.

Promovabilitatea la testările naţionale şi tezele cu subiect unic se înscrie în media pe ţară.

Rezultate foarte bune se obţin în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar cu   clasări fruntaşe la faza pe municipiu şi la fazele naţionale.

Pentru perioada imediat următoare Şcoala Gimnaziale nr. 162 Bucureşti îşi propune:
• Creşterea nivelului de pregătire şcolară în rândul elevilor;
• Participarea cadrelor didactice din şcoală la stagii de formare-perfecţionare;
• Înfiinţarea unui ansamblu coral şi a unei orchestre care să valorifice aptitudinile elevilor şcolii;
• Amenajarea  corpului nou  de  clădire la grădiniţa ce aparţine şcolii si extinderea claselor P-I in acesta, astfel încât  întreg   procesul didactic  să se  desfăşoare  într-un  singur  schimb, aşa cum  prevede  idealul  educaţional
Viziunea şcolii

Mens sana in corpore sano

Misiunea şcolii

Şcoala noastră îşi propune să realizeze formarea elevilor în spiritul muncii şi onestităţii, dezvoltându-le calităţile fizice şi intelectuale în vederea integrării optime a acestora în societatea modernă.

Având în vedere ceea ce dorim să realizăm în viitor, imaginea ideală a şcolii este reprezentată prin:

-desfăşurarea   cursurilor într-un singur schimb, urmat de programul Educație pentru viață, cu program prelungit   până  la  orele 17 şi posibilitatea servirii mesei de prânz la şcoală;

-existenţa în şcoală a cabinetelor dotate corespunzător  pentru toate disciplinele de învăţământ;
-existenţa  unei săli  de  sport  multifuncţionale pentru  desfăşurarea  în  condiţii optime a orelor  de educaţie fizică şi pregătire fizică precum  şi pentru organizarea  unor  activităţi  extracurriculare  cu caracter cultural-sportiv;

-existenţa unor programe de parteneriat cu şcoli similare din ţară şi străinătate

-păstrarea și respectarea tradițiilor școlii

 

 

 

 1. VALORI ŞI ATITUDINI promovate de şcoală:
 • respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
 • recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
 • receptivitate la emoţiile celorlalţi;
 • valorizarea relaţiilor interpersonale;
 • valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
 • adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
 • motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;
 • responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;
 • interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii;
 • orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.

 

 

 

  Realizarea şi acceptabilitatea proiectului

Ţinând cont de analiza de nevoi, de viziunea şi de misiunea şcolii noastre, conducerea unităţii a realizat un chestionar care a fost aplicat atât profesorilor cât şi elevilor şi părinţilor acestora.

 

Printre întrebările adresate au fost:
-Cum mi-ar plăcea să arate şcoala mea?
-Ce-mi place şi ce nu-mi place la profesori?
-Ce aş dori să studiez în plus la şcoala?
-Ce nu-mi place la directori?
-Care sunt potenţialele ameninţări la adresa şcolii noastre?
-Cum ar trebui să se desfăşoare întreagă activitate din şcoală?

De asemenea, au fost organizate şedinţe ale Consiliului Profesoral, întruniri ale Comitetului de Părinţi, reuniuni ale Consiliului Consultativ al Elevilor, vizite ale reprezentanţilor Consiliului Local şi Poliţiei, consultarea bisericii şi a cluburilor sportive şcolare din apropierea şcolii. S-au realizat şi mese rotunde pe diferite teme cu participarea factorilor interesaţi. Din toate acestea, a rezultat faptul că se doreşte o dezvoltare asupra tuturor domeniilor funcţionale ale şcolii. Astfel, la nivelul curriculumului, se doreşte dezvoltarea programelor educaţionale vis-à-vis de informatică (motivându-se că elevii nu au suficiente deprinderi şi abilităţi în folosirea calculatorului), de educaţia de educaţia pentru sănătate, de educaţia interculturală şi de educaţia fizică.

Din   punct   de   vedere  al resurselor  umane, se  doreşte  formarea  corpului  profesoral  în spiritual aplicării  metodelor activ-participative, modern, de grup  şi  găsirea  unor  soluţii  pentru “stabilizarea” corpului profesoral pentru perioade mai lungi de timp şi nu a situaţiei de “anul şi profesorul”.

De asemenea, s-a constatat o mare disponibilitate din partea Bisericii şi a Poliţiei în consolidarea contactelor pe care acestea să le aibă cu şcoală.

 

           

Prezentarea organizaţiei şcolare

Şcoala Gimnazială nr. 162 este o unitate relativ mică care pare a fi uşor manageriată la prima vedere. Totuşi, greutăţile şi neajunsurile întâmpinate în anul şcolar precedent au dus la necesitatea realizării unui astfel de proiect, proiect ce a avut ca punct de plecare realizarea unei analize de nevoi de tip S.W.O.T. şi a unei analize de nevoi de tip P.E.S.T.

 

Populaţia şcolară

Numărul mediu de elevi şcolarizaţi este de circa 650 de elevi. Acest număr s-a menţinut constant de-a lungul timpului. Majoritatea elevilor provin din cartierul   Giuleşti, cartier care, din punct de vedere administrativ, este arondat la două sectoare (sectorul 1, respectiv, sectorul 6). Elevii provin din familii cu   o   situaţie materială şi financiară extrem de modestă. Doar 5% din numărul total al părinţilor au studii superioare, peste 45% din familii fiind monoparentale. În ultimii ani, se observă observă o migrare a părinţilor în alte state ale Uniunii   Europene în căutarea unui loc de   muncă, copiii fiind lăsaţi în grija bunicilor. Principalele locuri de muncă ale părinţilor sunt la cele două mari unităţi din zona: Societatea Naţională a Cailor Ferate Române, respectiv Fabrica de mobilă Silvarom

 

 1. Populaţia şcolară (2022-2023)

 

Nivelul de învăţământ Total număr de clase Total număr de elevi Anul de studiu Număr clase
Preșcolar 4   Grupa mică 1
Grupa mijlocie 1
Grupa mare 2
 

Învăţământ primar

10   Clasa I 2
Clasa a II-a 2
Clasa a III-a 2
Clasa a IV-a 2
 

Învăţământ gimnazial

8   Clasa a V-a 2
Clasa a VI-a 2
Clasa a VII-a 2
Clasa a VIII-a 2
A Doua Șansă 1   Anul I+II 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Personalul şcolii

 

 1. Personal de conducere

 

Funcţia Numele şi prenumele Sex Specialitatea Grad didactic Vechime în învăţământ (ani)
Director Stoican Dorin M Ed. fizică și sport I 29
Director Adjunct Birnberg Isabela F Biologie I 34

 

 

 

 1. Cadre didactice

 

Cadre didactice Total Preșcolar Primar Gimnazial
Titulare 30 6 8 22
suplinitoare Total 2 2 2 1
calificate 2 2 2 1

 

 

 

 

 

Distribuţia personalului didactic, în funcţie de disciplinele din trunchiul comun:

 

Disciplina predată Numărul cadrelor didactice

în funcţie de calificare:

Număr personal didactic necalificat
În specialitate În aceeaşi arie curriculară Altă specialitate
Învăţători 10
Limba română 2
Matematică 2
Fizică 1
Chimie 1
Biologie 2
Geografie 1
Istorie 1
Limbi străine 3
Ed. civică 2
Religie 1
Muzică 1
Ed. tehnologică 1
Ed. fizică 3

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

 

Număr personal didactic calificat: Personal didactic
Gradul I Gradul II Cu definitivat Fără definitivat Necalificat
Total Din care, cu doctorat
10 6 23 2 0

 

 1. Personal didactic auxiliar

 

 

Nr. crt. Funcţia Posturi cf. normativelor Posturi ocupate cu personal
Calificat Necalificat
2. Secretar sef X
3. Administrator de patrimoniu X
5. Analist programator X

 

 

 1. Personal nedidactic (administrativ)

 

Nr. crt. Funcţia Posturi Cf. normativelor Posturi ocupate cu personal
Calificat Necalificat
1 Muncitor X
2 Îngrijitor X
3 Paznic X
Motivarea stabilirii țintelor strategice

– se realizează prin metoda SWOT, cea mai frecvent utilizată metodă de diagnoză și analiza de nevoi, precum și prin analiza PEST

 

ANALIZA  SWOT

 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale – financiare
Puncte tari ·         oferta curriculară diversă și atractivă;

·         rezultate școlare bune și foarte bune in cadrul Olimpiadei Sportului Școlar.

·         Rezultatele bune obținute de către elevi la examenele de Evaluare Națională;

·         consilierea elevilor în probleme de orientare școlară și profesională

·          orele de biologie și de informatică  se desfășoară în laborator și în curând, și cele de chimie, fizică

·         școala dispune de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și de tip A doua șansă

·         existența unui consilier psihopedagogic

·         derularea programului de tip after school, Educație pentru viață, la învățământul primar

·         derularea programului Grădinița pentru toți, la învățământul preșcolar

·         desfășurarea programului orelor de la învățământul de masă zi într-un singur schimb

·         toate cadrele didactice calificate și cu experiență

·         ambianța din școală este plăcută, lipsită de conflicte între cadrele didactice, elevi, părinți;

·         management de calitate, care urmărește realizarea obiectivelor propuse;

·         numărul elevilor este în creștere;

·         procentaj ridicat de integrare a absolvenților școlii în cadrul liceelor

 

·         existența unui imobil școlar consolidat și modernizat,  cu mobilier școlar nou.

·         existența unei moderne săli de sport – dată în folosință în anul 2004;

·         existența unei moderne baze sportive în aer liber;

·         independența financiară față de un nucleu contabil începând cu data de 1 ianuarie 2007;

·         dotarea cu resurse educaționale este foarte bună la toate disciplinele din aria curriculară

 

Puncte slabe ·         Rezultate mai puțin bune obținute de elevii școlii în cadrul olimpiadelor școlare pe discipline cu excepția educației fizice;

·         Neimplicarea în proiecte internaționale ca aplicant;

·         lipsa de interes a tinerilor pentru tradițiile locale, dar și neimplicarea suficientă a școlii în descoperirea și menținerea acestor tradiții;

 

 

·         părinții manifestă un interes scăzut pentru școală;

·         abandonul școlar începe să fie un fenomen;

·         cadre didactice care funcționează în două școli;

·         imposibilitatea de a forma posturi didactice titularizabile datorita faptului ca scoala este o unitate relativ mica;

·         fluctuația pe post a cadrelor didactice nevoite prin metodologia personalului didactic să susțină examene de titularizare;

·         lipsa posibilităților ridicate de atragere a sponsorilor;
Oportunitati
BUNA COLABORARE INTRE ȘCOALĂ ȘI CONSILIUL LOCAL
·         existența unei bogate oferte de formare/perfecționare, ușor accesibilă prin multitudinea centrelor de formare;

·         existența Targului de oferte educaționale care a devenit o tradiție la nivel municipal;

·         colaborare foarte bună cu Poliția, biserica, Crucea Roșie, centrele de consiliere psihopedagogică;

·         acces ridicat la informație: internet, biblioteci diverse etc.;

·         o serie de proiecte privind dotarea școlilor inițiate de Ministerul Educației;

·         baza sportiva modernă permite realizarea unei bogate oferte privind orele de ansamblu sportiv;

·         posibilități de comunicare prin intermediul telefoniei fixe și mobile, dar și prin Internet;

·         școala fiind situată în București există o relativă concurentă pentru ocuparea posturilor didactice cu cadre didactice calificate

·         acces ridicat la informații diverse

·         posibilități crescute de formare/perfecționare

 

·         integrarea în structurile europene

·         elevii nu sunt dependenți de un mijloc de transport în comun, majoritatea locunind în apropierea școlii;

 

 

Amenințări Plecarea tinerilor la muncă în străinatate
·         lipsa motivației pentru învățătură;

·         permanentele modificări ale legislației școlare;

·         diminuarea interesului părinților și elevilor pentru actul educațional;

·         violența și modelele sociale promovate de mass-media;

 

·         salariile din sectorul bugetar și în special din învățământ;

·         plecarea părinților și a cadrelor didactice la muncă în străinătate;

·         rețeaua de transport în comun a cartierului deficitară (poate duce la întârzieri ale cadrelor didactice la ore)

·         resursele economice minime ale familiilor elevilor din școală;

·         aproape 45% din familii sunt monoparentale;

·         existența găștilor de cartier;

 

 

 

 

 

Analiza PEST

 

 

CONTEXTUL POLITIC

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele documente:

 • Legea învăţământului nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordin nr. 4183/2022;
 • Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare;
 • convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale;
 • alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice.

Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi proiectele aflate în prezent în dezbatere conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung.

 

CONTEXTUL ECONOMIC

Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă – Bucureşti demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar în a se integra pe piaţa muncii, absolvenţii de licee fără atestat profesional deţinând ponderea cea mai mare a celor intraţi în şomaj.

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul profesional prin şcoala de arte şi meserii, chiar dacă cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. Conform studiului Centrului Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti, cei mai mulţi elevi şi părinţi optează pentru continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialitatea „Matematică-informatică”.

Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, posibilitatea școlilor gimnaziale de a apela la astfel de resurse fiind însă limitată. În acelaşi timp, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de învăţământ este de multe ori scăzut.

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul ridicat al materialelor didactice, rechizitelor etc. poate reprezenta una dintre cauze. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la lipsa motivației şi absenteism (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până la abandon şcolar. Un efect pozitiv în acest context îl are extinderea programelor sociale din domeniu: derularea programului Grădinița pentru toți, la învățământul preșcolar,  implementarea programului Educatie pentru viitor, la clasele P-IV, susținut financiar de Consiliul Local al Sectorului 1, asigurarea manualelor şcolare gratuite; acordarea rechizitelor şcolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de calculatoare etc.

 

CONTEXTUL SOCIAL

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei Capitalei, care acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice. Pe de altă parte, din chestionarele aplicate de diverse instituţii de profil se constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România, lipsa de cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale privind educaţia, cum ar fi numărul claselor din învăţământul obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc. În acest context, orice modificări survenite în politica educaţională – fie ele de structură sau de conţinut – sunt percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la informaţie. Mass-media reprezintă de cele mai multe ori principalul intermediar în comunicarea noutăţilor în rândul elevilor şi părinţilor, substituindu-se uneori factorilor ce ar trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei – diriginţi, cadre didactice, conducerea şcolilor. Astfel, orice informaţie apărută distorsionat în presă este preluată ca atare de către elevi şi părinţi, fără a fi verificată în prealabil. Din acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice care au obligaţia de a informa elevii şi părinţii asupra modificărilor legislative şi nu numai (metodologii de examene, admitere, drepturi şi obligaţii ale elevilor etc.) să fie în primul rând ele bine informate, pentru a putea răspunde întrebărilor şi pentru a-i consilia corect şi prompt.

La nivel demografic se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Zona în care este situată unitatea şcolară poate fi favorabilă instruirii, familia şi comunitatea locală în general putând sprijini eforturile şcolii pentru educarea copiilor. Astfel, unităţile de învăţământ de prestigiu sunt căutate de copiii crescuţi într-un mediu social care apreciază şi favorizează educaţia, pentru care formarea este un proces continuu. Pe de altă parte, unele unităţi şcolare situate în zone defavorizate, din cartiere mărginaşe, întâmpină probleme deosebite în iniţierea şi menţinerea legăturii cu comunitatea, fiind necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoală pentru a-şi sprijini elevii în continuarea studiilor.

Nu în ultimul rând, trebuie remarcată influenţa negativă asupra sistemului de învăţământ a materialelor apărute în mass-media centrală. Această tendinţă se reflectă în opinia generală asupra învăţământului românesc, cu efecte negative pe termen lung. Atitudinea de multe ori sceptică a directorilor unităţilor de învăţământ atunci când sunt contactaţi de către mass-media pentru a furniza informaţii accentuează în unele situaţii percepţia negativă asupra sistemului educaţional în ansamblul său.

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar, dar un număr mic de unităţi şcolare au laboratoare funcţionale, cu dotare modernă, necesare disciplinelor din cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe. Sprijinul M.E. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar.

Deşi, de multe ori, lipsesc fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu echipamente/mijloace fixe, acestea pot fi achiziţionate prin derularea unor programe specifice. Sprijinirea unităţilor şcolare prin acţiunea guvernului de a accelera introducerea calculatoarelor şi accesului la Internet în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal în colaborare cu Ministerul Educaţiei reprezintă o oportunitate pentru sistemul educaţional actual.

Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte specialităţi decât informatică în ceea ce priveşte utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft Office). Oferta de formare în acest sens a instituţiilor de învăţământ superior şi a agenţilor economici poate fi valorificată, în condiţiile motivării cadrelor didactice pentru a urma astfel de cursuri de perfecţionare (de exemplu, obţinerea Permisului European pentru Conducerea Calculatorului – ECDL).

În urma analizei SWOT si PEST,  la nivelul Școlii Gimnaziale   nr. 162 s-au desprins următoarele nevoi:

 

 • necesitatea adaptării permanenete la schimbările din societate, în special la noile cuceriri ale știintei și tehnicii
 • importanța muncii în echipă și participarea la decizie;
 • abilități sociale și nevoi afective;
 • cooperarea între profesori – elevi – părinți;
 • coordonarea unor activități care pot rezolva unele nevoi locale ale comunitățtii (crearea de locuri de muncă, activități cultural-sportive);
 • formarea continuă a cadrelor didactice și participarea lor la programe de pregătire atât în domeniu profesional personal cât și in domenii cum ar fi Tehnologia Informatiei și Comunicării sau învățarea unei limbi străine de circulație internațională;
 • consilierea elevilor în probleme legate de orientare școlară și profesională dar și în aspecte referitoare la viața de zi cu zi;
 • înregistrarea informațiilor;
 • dotarea cu echipamente și materiale auxiliare;
 • resurse de învățare și facilități logistice;

 

Din lista de nevoi enumerate mai sus considerăm că rezolvarea lor de către școală cu sprijinul comunității locale și prin diferite programe în care aceasta s-ar putea implica, ar putea atinge, pe perioada derulării acestui plan de dezvoltare școlară, toate cele trei ținte strategice, după cum urmează:

 

ŢINTE STRATEGICE

 

 

 1. Optimizarea actului de predare – învăţare – evaluare prin activităţi specifice, în vederea creșterii atractivităţii activităţilor școlare
 2. Aprofundarea limbilor străine în şcoală pentru a asigura competenţele lingvistice necesare unui cetăţean european.
 • Dezvoltarea ofertei de activități extracurriculare și extrașcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea părinților în derularea acestor activități

 

 

 

 

 

 OPŢIUNILE STRATEGICE

 

 

 

 

ŢINTA STRATEGICĂ

 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

 

OPŢIUNEA CURRICULARĂ OPŢIUNEA FINANCIARĂ A DOTĂRILOR MATERIALE OPŢIUNEA INVESTIŢIEI ÎN RESURSA UMANĂ OPŢIUNEA RELAŢII COMUNITARE RESPONSABIL TERMENE

 DE REALIZARE

I.Optimizarea actului de predare – învăţare-evaluare prin activităţi specifice, în vederea creșterii atractivităţii activităţilor școlare

 

·                                                         Implicarea elevilor în programe de învăţare personalizate

·Centrarea procesului instructiv-educativ pe nevoile de formare ale elevului

·Utilizarea metodelor activ- participative

·    Creşterea:

§ calităţii actului educativ

§ interesului elevilor pentru propria formare

§ procentului de promovabilitate

·Implicarea elevilor şi părinţilor în elaborarea ofertei educaţionale a şcolii

·   Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor acestora privind gradul de satisfacţie faţă de oferta educaţională a şcolii în anul şcolar precedent

·   Interpretarea chestionarelor si propunerea de măsuri corective

·Utilizarea softurilor educaţionale şi a suporturilor didactice multimedia în procesul de predare-învăţare-evaluare

·Încurajarea inovării didactice

·Utilizarea metodelor alternative de evaluare

·Pregătirea suplimentară a elevilor pentru promovarea și obținerea unor rezultate mai bune la examenele naţionale

·Realizarea de programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă şi pentru recuperarea decalajelor apărute în procesul de învăţare

·Elaborarea planurilor anuale ale activităţilor comisiilor metodice

·Realizarea de inspecţii curente conform unei planificări

·Desfășurarea orelor de curs și în spații outdoor sau alt cadru nonformal

 

·Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor  de învăţământ din dotare

·Identificarea surselor de finanţare

·Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic

 

·Formarea permanentă a cadrelor didactice atât prin participarea la cursuri de perfecționare, cât și prin schimb de bune practici între cadrele didactice din școală atât în cadrul aceleiași comisii cât și între comisii diferite, prin interdisciplinaritate sau cu alte școli din țară și străinătate, prin proiecte

·  Evidenţierea, motivarea şi stimularea materială a cadrelor didactice  şi a elevilor care obţin rezultate la competiţiile naţionale: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe,  gradaţii de merit, premii, diplome etc.

Activităţi de parteneriat cu liceele în vederea popularizării ofertei educaţionale a acestora şi a unei mai bune orientări a absolvenţilor şcolii CA

CEAC

Cadre didactice

Consiliul reprezentativ al părinţilor

Serviciile Contabilitate, Informatizare şi Secretariat

Permanent
II. Aprofundarea limbilor străine în şcoală de pentru a asigura competenţele lingvistice necesare unui cetăţean european Crearea unei oferte curriculare de tipul CDS sau disciplină nouă, pentru aprofundare/ extindere limbi străine. Amenajarea unui cabinet fonic multifuncţional.

Amenajarea unui cabinet metodic informatizat pentru limbi străine.

· Dezvoltarea competenţelor lingvistice a cadrelor didactice la nivelul b1 prin participarea la programe de formare ·                                        Identificarea partenerilor din comunitatea școlară precum și a celor din comunitatea locală în vederea obţinerii unor resurse extrabugetare. Catedra de limbi străine Consiliul pentru curriculum Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative curriculare şi extracurriculare şi proiecte europene Permanent

 

 

 

 

 

 

 

III. Dezvoltarea ofertei de activitati extracurriculare si extrascolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea parintilor in derularea acestor activitati ·         Implementarea programului Educație pentru viață

·         Organizarea de excursii tematice (vizite la obiectivele turistice din zonă, istoria locurilor, aspecte din viața de ieri și de azi, flora si fauna dintr-o anumită regiune, caracterizarea geografică a zonei etc.) ;

·         Organizarea unor cercuri, în funcție de preferințele elevilor (cenaclu literar, biologie, activitati sportive, cerc audio- video-foto);

·         Vizionarea de filme  documentare și istorice prin intermediul videoproiectoarelor

·         Elevii vor învăța să  întocmească portofolii;

·         Organizarea unor campionate școlare la fotbal, volei, tenis de masa etc.

·   Jocuri demonstrative între echipa profesorilor și echipa elevilor la diverse discipline sportive;

·         Resurse de la Consiliul Local al Sectorului 1

 

·         Intreținerea la standarde ridicate a bazei sportive

·         Finanțarea excursiilor cu fonduri extrabugetare sau de la Consiliul Local;

 

·         Modernizarea bibliotecii școlare;

·         Achiziționarea de volume de carte pentru biblioteca dar și amenajarea unei sali de lectura moderna dotata cu calculator conectat la internet;

 

·         Amenajarea în imobilul grădiniței, după finalizarea lucrărilor de renovare și mansardare a unei săli de conferințe pentru diversele întâlniri organizate de școală;

 

 

 

 

Elevii școlii impreună cu părinții, sprijiniți de cadrele didactice vor organiza acțiuni de petrecere a timpului liber în mod util și plăcut;

·Vizite la alte instituții din oras și sector; Primarie, Politie, biserica Adormirea Maicii Domnului din apropierea scolii, SNCFR, SILVAROM etc.

·     Organizarea unui campionat al tăticilor la fotbal și la volei pentru mămici la care suporteri sa fie elevii, iar antrenori învățătorii sau diriginții

Consilierul educativ

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilierul educativ

 

 

Prof de istorie, geografie, limba română

Cadrele didactice

 

 

Catedra  de educație fizică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catedra  de educație fizică

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL OPERAȚIONAL 2022-2023

 

 Ținta 1. Optimizarea actului de predare – învăţare-evaluare prin activităţi specifice, în vederea creșterii atractivităţii activităţilor școlare

Nr. ținta ACTIVITATE OBIECTIVE RESURSE TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
1 ·                                      Participarea la activităţi organizate la nivelul şcolii (activităţi metodice, şedinţe CP), regional (cercuri pedagogice, sesiuni de comunicări) Formarea adecvată a personalului didactic în domeniul metodelor activ-paticipative, centrate pe elev;

 

· Cadrele didactice din şcoală, profesori metodişti, formatori

· Suporturi de curs, ghiduri metodice, chestionare, fişe aparatură audio-video

· Resurse bugetare/ extrabugetare

·                                        anual Responsabil dezvoltare profesională, responsabili comisii metodice, director adjunct, formatori Cel puţin 75% din personalul didactic invitat participă la fiecare activitate metodică Obţinerea a cel puţin 20 de credite/ 100 de ore formare pentru fiecare cadru didactic, până la sfârşitul anului școlar
  ·                                      Aplicarea competenţelor dobândite în lecţii demonstrative la nivelul comisiilor metodice · Cadrele didactice din şcoală, elevi Materiale didactice, aparatură audio-video/ instrumente TIC, fişe de evaluare Resurse extrabugetare ·                                        anual Responsabili comisii metodice, Director adjunct Cel puţin 25 de elevi participanţi/ activitate

Cel puţin 3 activităţi/ arie curriculară, realizate până la data de 01.03.2022

  ·                                      Participarea la cursuri de formare (la nivelul şcolii/ CCD/ SIVECO) Formarea cadrelor didactice în vederea accesării platformelor educaţionale şi a utilizării acestora în procesul instructiv-educativ; · Cadrele didactice din şcoală, formatori Reţeaua de calculatoare conectată la Internet, suporturi de curs, softuri educaţionale Resurse extrabugetare Programe cofinanţate ·                                        anual Responsabil dezvoltare profesională Cel puţin 50% din personalul didactic participă, în anul şcolar curent, la programe de formare în domeniul TIC
  ·                                      Aplicarea de programe specifice în care să se realizeze activităţi didactice bazate pe accesarea platformelor educaţionale · Cadrele didactice din şcoală, elevi Materiale didactice, aparatură audio-video/ instrumente TIC, fişe de evaluare Resurse extrabugetare ·                                        lunar Analistul programator al şcolii, cadre didactice, formatori Fiecare cadru didactic participant a obţinut certificat de absolvire cu cel puţin 7 credite/ 10 ore formare
  ·                                      Infiinţarea şi funcţionarea unui centru de excelenţă în şcoală pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire a elevilor performanţi pentru concursurile de la nivelul municipiului Implicarea elevilor în programe de învăţare remedială/ obţinere a performanţei/ participare la un centru de excelenţă, în funcţie de particularităţile lor de vârstă şi individuale. · Profesori de specialitate din şcoală

·  Directori  Chestionare, pliante de popularizare regulamente suport de curs programe şcolare specifice Resurse bugetare/ extrabugetare

·                                        anual Responsabili comisii metodice, director adjunct, cadre didactice Cel puţin 25 de elevi participanţi/ activitate

 

 

 

Ținta 2. Aprofundarea limbilor străine în şcoală pentru a asigura competenţele lingvistie necesare unui cetăţean european.

 

Nr. tinta ACTIVITATE OBIECTIVE RESURSE TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANTA
2 Ședințe metodice

Demersuri pentru realizarea suporturilor de curs

Realizarea de teste de evaluare

Realizarea planificărilor tuturor activităţilor

Avizarea de către inspectorul de specialitate a cursurilor opţionale

Întocmirea orarului

Monitorizarea progresului realizat de elevi

Creşterea calităţii procesului instructiv educativ, pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice Săli de clasă, cabinet fonic, cabinet metodic Conform calendarului Catedra de limbi străine Consiliul pentru curriculum Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative curriculare şi extracurriculare şi proiecte europene

Comisia pentru orar

Minim 10 elevi participanți la concursuri de profil
Studierea ofertei de produse/preţ Identificarea potenţialilor furnizori de mobilier şi recuzită corespunzătoare Alegerea ofertelor avantajoase Achiziţionarea produselor pentru amenajarea şi dotarea cabinetului Săli de clasă Septemmbrie-decembrie 2022 Serviciul contabilitate Responsabil catedra de limbi străine 15 mese și 30 de scaune

Sistem de sonorizare

Sistem audio-video

 

Lansarea invitaţiei de colaborare/parteneriat cu diferitele instituţii reprezentative pentu actul de educaţie. Promovarea prin intermediul site-ului a ofertei educaționale a școlii Săli de clasă, laboratoare, bibliotecă Septemmbrie-decembrie 2022 Director, Consilierul educativ Minim 3 parteneriate

 

 

Ținta 3. Dezvoltarea ofertei de activități extracurriculare și extrașcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea părinților în aceste activități

 

Nr. tinta ACTIVITATE OBIECTIVE RESURSE TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANTA
3

 

 

 

 

 

Implementarea programului Educație pentru viață și a programului Grădinița pentru toți, susținute financiar de Consiliul Local al sectorului 1 Creșterea eficienței randamentului școlar

Reducerea absenteismului și abandonului școlar

Inscrierea unui număr mai mare de elevi

Săli de clasă

Sala de mese a grădiniței din cadrul școlii

Septembrie 2022 Consilierul educativ Număr mare de elevi/preșcolari inscriși

Elevi cu rezultate mai bune la învățătură

Nr. redus de elevi/preșcolari cu absenteism sau abandon școlar

Organizarea unor manifestări online educative, culturale- artistice – promovarea elevilor cu performanțe școlare;

– motivarea elevilor pentru practicarea sportului ca fiind un factor important în obținerea performanțelor școlare

– diriginții; personalul didactic auxiliar

– elevi.

An școlar Comisie proiecte și programe – desfăşurarea a 10

activităţi

 

 

Desfăşurarea unor

sesiuni de

comunicări ale

elevilor şi cadrelor

didactice, pe temă

dată, la diferite

discipline.

– stimularea interesului elevilor pentru anumite domenii;

– dezvoltarea curiozităţii de a cerceta, investiga şi de a prezenta propriile interpretări

 

– cadre didactice;

– elevi;

– comunitatea

locală.

 

An școlar Responsabilii

comisiilor metodice

– desfăşurarea online a

sesiunii de

comunicări şi

referate la cel puţin

3 discipline

Participarea activă a

şcolii în proiecte naționale și internaționale

– să se organizeze activităţi noi, motivante pentru

elevi

– să se colaboreze cu alte instituţii în cadrul

activităţilor din proiect

– conducerea şcolii;

– Consiliul de

Administraţie;

– comunitatea

locală.

An școlar Comisie proiecte și programe 50% dintre cadrele didactice și elevi participă la proiecte
Organizarea unor manifestări educative, culturale, artistice, religioase şi  sociale cu prilejul

sărbătorilor

religioase şi legale.

– cultivarea respectului faţă de valorile umane;

– cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor religioase şi

legale.

 

– şefii comisiilor

metodice;

– elevi.

An școlar Comisie proiecte și programe – desfăşurarea a 10

activităţi

 

 

Organizarea de excursii tematice (vizite online la obiectivele turistice din zonă, istoria locurilor, aspecte din viața de ieri și de azi, flora și fauna dintr-o anumită regiune, caracterizarea geografică a zonei etc.) Motivația elevilor pentru participarea  la activitățile școlii Resurse bugetare și extrabugetare Anul școlar Consilierul educativ Număr mare de elevi participanți
Jocuri demonstrative între echipa profesorilor și echipa elevilor/părinților la diverse discipline sportive Implicarea părinților in activitățile școlii Resurse extrabugetare, terenul standard de sport al scolii Anul școlar Profesorii de educatie fizica si sport Număr mare de părinți implicați
Organizarea

„Târgului de marțișor”

 

– cultivarea respectului faţă de valorile umane, a

responsabilităţii faţă de sine şi ceilalţi;

– dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor

– şefii comisiilor

metodice;

– elevi;

– comunitatea

locală.

1 martie 2022 Învățătorii

Prof. ed. tehnologică

Comisie proiecte și programe

Număr mare de elevi și cadre didactice implicați
Amenajarea în localul nou al grădiniței școlii a unei săli de conferințe pentru diversele intâlniri organizate de școală Dotarea școlii la standarde europene Resurse bugetare și extrabugetare Anul școlar Director, director adjunct, CA Număr mare de participanți la diversele activități ale școlii

Creșterea popularității școlii in zonă și în sector, municipiu etc.

MONITORIZAREA PROIECTULUI

MONITORIZAREA INTERNĂ

NR. ACTIVITATE RESPONSABIL PARTENERI TERMEN REZULTATE INSTRUMENTE INDICATORI
1. Intocmirea/revizuirea și afișarea proiectului de dezvoltare instituțională Director Comisia CEAC Septembrie

2022

proiectul de dezvoltare instituțională Fișa de apreciere Criterii de realizare PDI
2. Curriculum la Decizia Școlii: proiecte și aplicare Director adjunct Responsabili comisii metodice 2022-2023 Proiect CDS Chestionare

Fise de evaluare

Standarde de evaluare
3. Examene Evaluarea Naționala Director

Cadre didactice lb. rom. Și matematică

Responsabili comisii metodice 2022-2023 Note Evaluarea Naționala statistici Număr de elevi promovați
4. Concursuri școlare Responsabili comisii metodice Membrii comisiilor metodice 2022-2023 Rezultate concursuri școlare statistici Număr de premii obținute
5. Activități extrașcolare Director adjunct Responsabil proiecte si programe 2022-2023 Rezultate concursuri, produse, machete etc. Liste de prezență Număr elevi și părinți participanți
6. Inscrierea la cursuri de formare Director Responsabil comisie perfecționare 2022-2025 Baza de date a școlii și inspectorilor de specialitate Liste de prezență la cursuri Număr de cadre didactice inscrise
7. Starea de funcționalitate a cladirii Director Personal administrativ zilnic Registrul de evidență a reparațiilor referate Buget cheltuieli reparații  curente
8. Proiecte Director adjunct Responsabil proiecte si programe trimestrial Baza de date a școlii Rapoarte, analiza Număr proiecte

 

MONITORIZAREA EXTERNĂ de către reprezentanții ISMB și alte foruri competente