PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

SCOALA GIMNAZIALA NR. 162 BUCURESTI

 

2017-2022

 

 

Scurt istoric

Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti a luat fiinţă în anul 1919. La început nu a beneficiat de un imobil propriu, iar procesul didactic se  desfăşura  în  cămăruţe închiriate de la  diverşi proprietari  din zonă. Cartierul se numea Giuleşti Ţigănie şi aparţinea, din punct de vedere administrativ, de comuna de comuna Roşu din judeţul Ilfov.

În iunie 1929, moşierul  Alexandru Al. Costescu donează  terenul  pe care se va construi actualul  imobil al  şcolii, Piaţa  Giuleşti, biserica Adormirea  Maicii  Domnului, actual  Şcoala Gimnazială nr. 182 (şcoală ce poartă şi denumirea de Alexandru Costescu) şi ştrandul Giuleşti.

În anul 1934 este construit parterul actualei clădiri.

În timpul celui de-al doilea război mondial, imobilul şcolii a servit drept adăpost antiaerian precum şi sală de mese pentru populaţia săracă din zonă.

Datorită creşterii populaţiei şcolare, în anul 1958 este adăugat încă un nivel la vechiul imobil.

În anul 1972 este înlocuit sistemul de încălzire, trecându-se la sobe cu gaze, care au înlocuit sobele cu lemne. În acelaşi an, grupurile sanitare sunt mutate în interiorul şcolii, beneficiind şi de apă menjeră.

În anul 2004 este finalizată   construirea unei moderne săli de educaţie fizică cu o suprafaţă de  800  metri  pătraţi,  4 vestiare  pentru  elevi, 2 vestiare  pentru  cadrele didactice etc. În anul şcolar 2005/2006 procesul didactic s-a desfăşurat, datorită lucrărilor de consolidare care au avut loc la imobilul  şcolii,  în căminele  Grupului Şcolar pentru Transporturi Căi Ferate, actualul Colegiul Tehnic Mihai I, în săli de clasă improvizate din dormitoarele căminului şcolar.

De la 15 septembrie 2006, procesul de învăţământ se desfăşoară în sediul şcolii din stradă Copşa Mică   nr. 1A,  într-unul  dintre  cele  mai  frumoase  imobile  de  învăţământ  de pe raza sectorului 1 (mobilier şcolar  nou, un  modern  sistem  de  încălzire  deservit  de  două  centrale  termice performante, amenajarea bazei sportive în aer liber etc.) și care, din anul 2014, este și mansardat astfel încât suprafața sa se extinde.

Şcoala beneficiază de:

 • 9 Săli de clasa
 •  1 cabinet de informatică
 • 1 laborator de biologie

Procesul didactic se desfăşoară în trei schimburi, după cum urmează:
• Învăţământul primar 8.00-13.00 si gimnazial (clasele VII-VIII)
• Învăţământul gimnazial (clasele V-VI) 11.00-18.00
• Învăţământul A doua şansă 16.00-21.00

De-a lungul timpului, Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti a purtat mai multe denumiri:
• 1919-1920 Şcoala rurală primară din comuna Roşu;
• 1920-1921 Şcoala cu clasele I-II şi III-IV mixt din comună Roşu;
• 1921-1922 Şcoala cu clasele I-II, III, IV, V mixt din comună Roşu;
• 1927-1928 Şcoala primară mixtă Costeasca;
• 1929-1930 Şcoala Costeasca;
• 1930-1935 Şcoala primară mixată Voievodul Mihail;
• 1935-1940 Şcoala Costeasca Marele Voievod Mihai;
• 1940-1945 Şcoala primară de băieţi Triaj;
• 1945-1950 Grupul Şcolar 16 februarie;
• 1950-1953 Şcoala elementară 16 februarie;
• 1953-1964 Şcoala elementară nr. 162;
• 1964-1984 Şcoala generală nr. 162;
• 1984 – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 Bucureşti;
• 2012 – Şcoala Gimnazială nr. 162, Bucureşti

În septembrie 2006, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 fuzionează cu Grădiniţa nr. 186.  În urmă acestei fuziuni formele de învăţământ urmate în cadrul unităţii sunt:

 • Învăţământ preşcolar;
 •  Învăţământ primar;
 •  Învăţământ gimnazial;
 •  Invatammant de tip A doua şansă;

Din punct de vedere financiar-contabil, unitatea   noastră este independentă.

Promovabilitatea la testările naţionale şi tezele cu subiect unic se înscrie în media pe ţară.

Rezultate foarte bune se obţin în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar cu   clasări fruntaşe la faza pe municipiu şi la fazele naţionale.

Pentru perioada imediat următoare Şcoala Gimnaziale nr. 162 Bucureşti îşi propune:
• Creşterea nivelului de pregătire şcolară în rândul elevilor;
• Participarea cadrelor didactice din şcoală la stagii de formare-perfecţionare;
• Înfiinţarea unui ansamblu coral şi a unei orchestre care să valorifice aptitudinile elevilor şcolii;
• Amenajarea  corpului nou  de  clădire la grădiniţa ce aparţine şcolii si extinderea claselor P-I in acesta, astfel încât  întreg   procesul didactic  să se  desfăşoare  într-un  singur  schimb, aşa cum  prevede  idealul  educaţional

       Viziunea şcolii

 • Mens sana in corpore sano

  Misiunea şcolii

       Şcoala noastră îşi propune să realizeze formarea elevilor în spiritul muncii şi onestităţii, dezvoltându-le calităţile fizice şi intelectuale în vederea integrării optime a acestora în societatea modernă.

      Având în vedere ceea ce dorim să realizăm în viitor, imaginea ideală a şcolii este reprezentată prin:

 • desfăşurarea   cursurilor într-un singur schimb, urmat de programul Educație pentru viață, cu program prelungit   până  la  orele 17 şi posibilitatea servirii mesei de prânz la şcoală;
 • existenţa în şcoală a cabinetelor dotate corespunzător  pentru toate disciplinele de învăţământ;
 • existenţa  unei săli  de  sport  multifuncţionale pentru  desfăşurarea  în  condiţii optime a orelor  de educaţie fizică şi pregătire fizică precum  şi pentru organizarea  unor  activităţi  extracurriculare  cu caracter cultural-sportiv;
 • existenţa unor programe de parteneriat cu şcoli similare din ţară şi străinătate
 • pastrarea si respectarea traditiilor scolii

        IDEALUL EDUCAŢIONAL al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1 /2011).

 1. VALORI ŞI ATITUDINI promovate de şcoală:
 • respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
 • recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
 • receptivitate la emoţiile celorlalţi;
 • valorizarea relaţiilor interpersonale;
 • valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
 • adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
 • motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;
 • responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;
 • interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii;
 • orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.

  Realizarea şi acceptabilitatea proiectului

Ţinând cont de analiza de nevoi, de viziunea şi de misiunea şcolii noastre, conducerea unităţii a realizat un chestionar care a fost aplicat atât profesorilor cât şi elevilor şi părinţilor acestora.

Printre întrebările adresate au fost:
-Cum mi-ar plăcea să arate şcoala mea?
-Ce-mi place şi ce nu-mi place la profesori?
-Ce aş dori să studiez în plus la şcoala?
-Ce nu-mi place la directori?
-Care sunt potenţialele ameninţări la adresa şcolii noastre?
-Cum ar trebui să se desfăşoare întreagă activitate din şcoală?

De asemenea, au fost organizate şedinţe ale Consiliului Profesoral, întruniri ale Comitetului de Părinţi, reuniuni ale Consiliului Consultativ al Elevilor, vizite ale reprezentanţilor Consiliului Local şi Poliţiei, consultarea bisericii şi a cluburilor sportive şcolare din apropierea şcolii. S-au realizat şi mese rotunde pe diferite teme cu participarea factorilor interesaţi. Din toate acestea, a rezultat faptul că se doreşte o dezvoltare asupra tuturor domeniilor funcţionale ale şcolii. Astfel, la nivelul curriculumului, se doreşte dezvoltarea programelor educaţionale vis-à-vis de informatică (motivându-se că elevii nu au suficiente deprinderi şi abilităţi în folosirea calculatorului), de educaţia de educaţia pentru sănătate, de educaţia interculturală şi de educaţia fizică.

Din   punct   de   vedere  al resurselor  umane, se  doreşte  formarea  corpului  profesoral  în spiritual aplicării  metodelor activ-participative, modern, de grup  şi  găsirea  unor  soluţii  pentru “stabilizarea” corpului profesoral pentru perioade mai lungi de timp şi nu a situaţiei de “anul şi profesorul”.

De asemenea, s-a constatat o mare disponibilitate din partea bisericii şi a poliţiei în consolidarea contactelor pe care acestea să le aibă cu şcoală.

       Prezentarea organizaţiei şcolare

Şcoala Gimnazială nr. 162 este o unitate relativ mică care pare a fi uşor manageriată la prima vedere. Totuşi, greutăţile şi neajunsurile întâmpinate în anul şcolar precedent au dus la necesitatea realizării unui astfel de proiect, proiect ce a avut ca punct de plecare realizarea unei analize de nevoi de tip S.W.O.T. şi a unei analize de nevoi de tip P.E.S.T.

       Populaţia şcolară

Numărul mediu de elevi şcolarizaţi este de circa 650 de elevi. Acest număr s-a menţinut constant de-a lungul timpului. Majoritatea elevilor provin din cartierul   Giuleşti, cartier care, din punct de vedere administrativ, este arondat la două sectoare (sectorul 1, respectiv, sectorul 6). Elevii provin din familii cu   o   situaţie materială şi financiară extrem de modestă. Doar 5% din numărul total al părinţilor au studii superioare, peste 45% din familii fiind monoparentale. În ultimii ani, se observă observă o migrare a părinţilor în alte state ale Uniunii   Europene în căutarea unui loc de   muncă, copiii fiind lăsaţi în grija bunicilor. Principalele locuri de muncă ale părinţilor sunt la cele două mari unităţi din zona: Societatea Naţională a Cailor Ferate Române, respectiv Fabrica de mobilă Silvarom

 1. Populaţia şcolară (2019-2020)
Nivelul de învăţământ Total număr de clase Total număr de elevi Anul de studiu Număr clase
Preșcolar 3   Grupa mică 1
Grupa mijlocie 1
Grupa mare 1
 

Învăţământ primar

11   Clasa I 2
Clasa a II-a 2
Clasa a III-a 2
Clasa a IV-a 3
 

Învăţământ gimnazial

8   Clasa a V-a 2
Clasa a VI-a 2
Clasa a VII-a 2
Clasa a VIII-a 2
A Doua Șansă 3   Anul II 1
Anul III 1
Anul IV 1

 

 1. Personalul şcolii
 1. Personal de conducere
Funcţia Numele şi prenumele Sex Specialitatea Grad didactic Vechime în învăţământ (ani)
Director Stoican Dorin M Ed. fizică și sport I 27
Director Adjunct Birnberg Isabela F Biologie I 32

 

 1. Cadre didactice
Cadre didactice Total Primar Gimnazial
Titulare 30 10 20
suplinitoare Total 2 1 1
calificate 2 1 1

 

       Distribuţia personalului didactic, în funcţie de disciplinele din trunchiul comun:

Disciplina predată Numărul cadrelor didactice

în funcţie de calificare:

Număr personal didactic necalificat
În specialitate În aceeaşi arie curriculară Altă specialitate
Învăţători 11
Limba română 2
Matematică 2
Fizică 1
Chimie 1
Biologie 2
Geografie 1
Istorie 1
Limbi străine 3
Ed. civică 2
Religie 1
Muzică 1
Ed. tehnologică 1
Ed. fizică 3

 

       Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Personal didactic
Gradul I Gradul II Cu definitivat Fără definitivat Necalificat
Total Din care, cu doctorat    
8 1 5 23 2 0

 

 1. Personal didactic auxiliar
Nr. crt. Funcţia Posturi cf. normativelor Posturi ocupate cu personal
Calificat Necalificat
2. Secretar sef   X
3. Administrator de patrimoniu   X
5. Analist programator   X

 

 1. Personal nedidactic (administrativ)
Nr. crt. Funcţia Posturi Cf. normativelor Posturi ocupate cu personal
Calificat Necalificat
1 Muncitor   X
2 Îngrijitor   X
3 Paznic   X

 

       Motivarea stabilirii tintelor strategice

– se realizeaza prin metoda SWOT, cea mai frecvent utilizata metoda de diagnoza si analiza de nevoi, precum si prin analiza PEST

ANALIZA  SWOT

Curriculum Resurse umane Resurse materiale – financiare
Puncte tari ·         oferta curriculara diversa si atractiva;

·         rezultate scolare bune si foarte bune in cadrul Olimpiadei Sportului Scolar.

·         Rezultatele bune obtinute de catre elevi la examenele de Evaluare Nationala;

·         consilierea elevilor in probleme de orientare scolara si profesionala

·         scoala dispune de invatamant prescolar, primar, gimnazial si de tip A doua sansa

·         existenta unui consilier psihopedagogic

·         derularea programului de tip after school, Educație pentru viață, la învățământul primar

·         derularea programului Grădinița pentru toți, la învățământul preșcolar

·         toate cadrele didactice calificate si cu experienta

·         ambianta din scoala este placuta, lipsita de conflicte intre cadrele didactice, elevi, parinti;

·         management de calitate, care urmareste realizarea obiectivelor propuse;

·         numarul elevilor este in crestere;

·         procentaj ridicat de integrare a absolventilor scolii in cadrul liceelor

 

·         existenta unui imobil scolar consolidat si modernizat,  cu mobilier scolar nou.

·         existenta unei moderne sali de sport – data in folosinta in anul 2004;

·         existenta unei moderne baze sportive in aer liber;

·         Independenta financiara fata de un nucleu contabil incepand cu data de 1 ianuarie 2007;

·         orele de biologie  se desfasoara in laborator datorita folosirea acestuia, din lipsa de spatiu, pe post de clasa pregatitoare;

·         dotarea cu resurse educationale este foarte bună la toate disciplinele din aria curriculara

 

Puncte slabe ·         Rezultate mai putin bune obtinute de elevii scolii in cadrul olimpiadelor scolare pe discipline cu exceptia educatiei fizice;

·         Neimplicarea in proiecte internationale;

·         lipsa de interes a tinerilor pentru traditiile locale, dar si neimplicarea suficienta a scolii in descoperirea si mentinerea acestor traditii;

 

 

·         parintii manifesta un interes scazut pentru scoala;

·         abandonul scolar incepe sa fie un fenomen;

·         cadre didactice care functioneaza in doua scoli;

·         imposibilitatea de a forma posturi didactice titularizabile datorita faptului ca scoala este o unitate relativ mica;

·         fluctuatia pe post a cadrelor didactice nevoite prin metodologia personalului didactic sa sustina examene odata la trei ani;

·         orele de  fizica si chimie nu se desfasoara in laborator datorita lipsei acestuia;

·         dotarea cu resurse educationale este deficitara la unele disciplinele din aria curriculara;

·         lipsa posibilitatilor ridicate de atragere a sponsorilor;

Oportunitati
BUNA COLABORARE INTRE SCOALA SI CONSILIUL LOCAL
·         existenta unei bogate oferte de formare/perfectionare, usor accesibila prin multitudinea centrelor de formare;

·         existenta Targului de oferte educationale care a devenit o traditie la nivel municipal;

·         colaborare foarte buna cu politia, biserica, Crucea Rosie, centrele de consiliere psihopedagogica;

·         acces ridicat la informatie: internet, biblioteci diverse etc.;

·         o serie de proiecte privind dotarea scolilor initiate de Ministerul Educatiei;

·         baza sportiva moderna permite realizare unei bogate oferte privind orele de ansamblu sportiv;

·         posibilitati de comunicare prin intermediul telefoniei fixe si mobile dar si prin Internet;

·         Scoala fiind situata in Bucuresti exista o relativa concurenta pentru ocuparea posturilor didactice cu cadre didactice calificate

·         Acces ridicat la informatii diverse

·         Posibilitati crescute de formare/perfectionare

 

·         economia nationala este intr-o continua dezvoltare in ultimii 4-5 ani

·         integrarea in structurile europene

·         elevii nu sunt dependenti de un mijloc de transport in comun, majoritatea locunind in apropierea scolii;

 

 

Amenintari Plecarea tinerilor la munca in strainatate
·         lipsa motivatiei pentru invatatura;

·         permanentele modificari ale legislatiei scolare;

·         diminuarea interesului parintilor si elevilor pentru actul educational;

·         violenta si modelele sociale promovate de mass-media;

 

·         salariile din sectorul bugetar si in special din invatamant;

·         plecarea parintilor si a cadrelor didactice la munca in strainatate;

·         reteaua de transport in comun a cartierului deficitara (poate duce la intarzieri ale cadrelor didactice la ore)

·         resursele economice minime ale familiilor elevilor din scoala;

·         aproape 45% din familii sunt monoparentale;

·         existenta gastilor de cartier;

 

 

 

Analiza PEST

 

       CONTEXTUL POLITIC

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele documente:

 • Legea învăţământului nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordin nr. 5079/2016;
 • Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare;
 • convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale;
 • alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice.

Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi proiectele aflate în prezent în dezbatere conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung.

 

       CONTEXTUL ECONOMIC

Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă – Bucureşti demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar în a se integra pe piaţa muncii, absolvenţii de licee fără atestat profesional deţinând ponderea cea mai mare a celor intraţi în şomaj.

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul profesional prin şcoala de arte şi meserii, chiar dacă cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. Conform studiului Centrului Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti, cei mai mulţi elevi şi părinţi optează pentru continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialitatea „Matematică-informatică”.

Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, posibilitatea scolilor gimnaziale de a apela la astfel de resurse fiind însă limitată. În acelaşi timp, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de învăţământ este de multe ori scăzut.

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul ridicat al materialelor didactice, rechizitelor etc.) poate reprezenta una dintre cauze. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la lipsa motivatiei şi absenteism (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până la abandon şcolar. Un efect pozitiv în acest context îl are extinderea programelor sociale din domeniu: acordarea suplimentului gratuit de hrană constând în produse de panificaţie şi lapte atât la clasele P-IV, cât şi la copiii din grădiniţele cu program normal; derularea programului Grădinița pentru toți, la învățământul preșcolar implementarea programului Educatie pentru viitor, sustinut financiar de Consiliul Local al Sectorului 1, asigurarea manualelor şcolare gratuite; acordarea rechizitelor şcolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de calculatoare etc.

       CONTEXTUL SOCIAL

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei Capitalei, care acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice. Pe de altă parte, din chestionarele aplicate de diverse instituţii de profil se constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România, lipsa de cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale privind educaţia, cum ar fi numărul claselor din învăţământul obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc. În acest context, orice modificări survenite în politica educaţională – fie ele de structură sau de conţinut – sunt percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la informaţie. Mass-media reprezintă de cele mai multe ori principalul intermediar în comunicarea noutăţilor în rândul elevilor şi părinţilor, substituindu-se uneori factorilor ce ar trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei – diriginţi, cadre didactice, conducerea şcolilor. Astfel, orice informaţie apărută distorsionat în presă este preluată ca atare de către elevi şi părinţi, fără a fi verificată în prealabil. Din acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice care au obligaţia de a informa elevii şi părinţii asupra modificărilor legislative şi nu numai (metodologii de examene, admitere, drepturi şi obligaţii ale elevilor etc.) să fie în primul rând ele bine informate, pentru a putea răspunde întrebărilor şi pentru a-i consilia corect şi prompt.

La nivel demografic se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Zona în care este situată unitatea şcolară poate fi favorabilă instruirii, familia şi comunitatea locală în general putând sprijini eforturile şcolii pentru educarea copiilor. Astfel, unităţile de învăţământ de prestigiu sunt căutate de copiii crescuţi într-un mediu social care apreciază şi favorizează educaţia, pentru care formarea este un proces continuu. Pe de altă parte, unele unităţi şcolare situate în zone defavorizate, din cartiere mărginaşe, întâmpină probleme deosebite în iniţierea şi menţinerea legăturii cu comunitatea, fiind necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoală pentru a-şi sprijini elevii în continuarea studiilor.

Nu în ultimul rând, trebuie remarcată influenţa negativă asupra sistemului de învăţământ a materialelor apărute în mass-media centrală. Această tendinţă se reflectă în opinia generală asupra învăţământului românesc, cu efecte negative pe termen lung. Atitudinea de multe ori sceptică a directorilor unităţilor de învăţământ atunci când sunt contactaţi de către mass-media pentru a furniza informaţii accentuează în unele situaţii percepţia negativă asupra sistemului educaţional în ansamblul său.

       CONTEXTUL TEHNOLOGIC

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar, dar un număr mic de unităţi şcolare au laboratoare funcţionale, cu dotare modernă, necesare disciplinelor din cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe.

Sprijinul M.E.N. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar.

Deşi, de multe ori, lipsesc fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu echipamente/mijloace fixe, acestea pot fi achiziţionate prin derularea unor programe specifice sau prin implicarea comitetului de părinţi. Sprijinirea unităţilor şcolare prin acţiunea guvernului de a accelera introducerea calculatoarelor şi accesului la Internet în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării reprezintă o oportunitate pentru sistemul educaţional actual.

Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte specialităţi decât informatică în ceea ce priveşte utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft Office). Oferta de formare în acest sens a instituţiilor de învăţământ superior şi a agenţilor economici poate fi valorificată, în condiţiile motivării cadrelor didactice pentru a urma astfel de cursuri de perfecţionare (de exemplu, obţinerea Permisului European pentru Conducerea Calculatorului – ECDL).

În urma analizei SWOT si PEST,  la nivelul Scolii gimnaziale   nr. 162 s-au desprins urmatoarele nevoi:

 • necesitatea adaptarii permanenete la schimbarile din societate, in special la noile cuceriri ale stiintei si tehnicii
 • importanta muncii in echipa si participarea la decizie;
 • abilitati sociale si nevoi afective;
 • cooperarea intre profesori – elevi – parinti;
 • coordonarea unor activitati care pot rezolva unele nevoi locale ale comunitatii (crearea de locuri de munca, activitati cultural-sportive);
 • formarea continua a cadrelor didactice si participarea lor la programe de pregatire atât în domeniu profesional personal cât și in domenii cum ar fi Tehnologia Informatiei si Comunicarii sau invatarea unei limbi straine de circulatie internationala;
 • consilierea elevilor in probleme legate de orientare scolara si profesionala dar si in aspect referitoare la viata de zi cu zi;
 • inregistrarea informatiilor;
 • dotarea cu echipamente si materiale auxiliare;
 • resurse de invatare si facilitați logistice;

Din lista de nevoi enumerate mai sus consideram ca rezolvarea lor de catre scoala cu sprijinul comunitatii locale si prin diferite programe in care aceasta s-ar putea implica, ar putea atinge, pe perioada derularii acestui plan de dezvoltare scolara, toate cele patru tinte strategice, dupa cum urmeaza:

       ŢINTE STRATEGICE

 1. Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Școlii Gimnaziale nr. 162 la nivel local, municipal și național
 2. Asigurarea unui management flexibil la nivelul școlii in perspectiva egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor școlare
 • Formarea cadrelor didactice din scoala pentru utilizarea unor metode noi de predare (folosirea calculatorului, folosirea softurilor educationale, videoproiectia etc.), in scopul cresterii calitatii actului educational
 1. Dezvoltarea ofertei de activitati extracurriculare si extrascolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea parintilor in derularea acestor activitati

 

OPŢIUNILE STRATEGICE

 

 

 

ŢINTA STRATEGICĂ

 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

 

OPŢIUNEA CURRICULARĂ OPŢIUNEA FINANCIARĂ A DOTĂRILOR MATERIALE OPŢIUNEA INVESTIŢIEI ÎN RESURSA UMANĂ OPŢIUNEA RELAŢII COMUNITARE RESPONSABIL TERMENE

 DE REALIZARE

I.Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate

 

·       Popularizarea realizărilor şcolii şi a ofertei educaţionale prin: editarea de pliante şi afişe, articole în presă, interviuri şi emisiuni TV, cercuri pedagogice

·   Organizarea de activităţi de promovare: seminarii de informare, activităţi demonstrative, activităţi de diseminare, ateliere de lucru

·         Creşterea numărului de elevi înscrişi

·       Implicarea şcolii în parteneriate şi proiecte educaţionale la nivel judeţean, naţional şi internaţional

·       Organizarea de lectorate cu părinţii conform unei planificări semestriale

·       Îmbunătăţirea comunicării: cadre didactice-elevi-părinți

·       Amenajarea unui avizier destinat elevilor şi părinţilor în vederea informării prompte a acestora

·       Actualizarea permanentă a site-ului şcolii care să reflecte activitatea la zi a şcolii

·       Editarea on-line pe site-ul Şcolii a revistei Giuleștina

a.    Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale şi a activităţilor parteneriatelor şi a proiectelor educaţionale;

b.   Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea activităţilor de mediatizare şi diseminarea a informaţiilor;

c.    Bugetul va prevedea fonduri pentru realizarea comunicării interne şi externe

 

·       Motivarea implicării cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi de creştere a prestigiului şcolii prin acordarea de premii, diplome, adeverinţe etc.

·       Evidenţierea contribuţiei factorilor implicaţi: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, salarii de merit, gradaţii de merit, premii, diplome etc.

·       Implicarea activă a părinţilor şi a autorităţilor locale în actul decizional

·       Realizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu instituţii de interes local, naţional şi internaţional

·       C.A.

·       CEAC

·       Comisia de curriculum

·       Serviciul contabilitate

·       Comisia de programe comunitare

·       Comisia „Consiliere şi orientare”

·       Serviciul Secretariat

·       Serviciul Informatizare

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

II.Asigurarea unui management flexibil la nivelul școlii in perspectiva egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor la examene naționale și concursuri școlare ·Centrarea procesului instructiv-educativ pe nevoile de formare ale elevului

·Utilizarea metodelor activ- participative

·Realizarea unor programe de învăţare diferenţiată pentru a preîntâmpina fenomenul eşecului şcolar

·     Creşterea:

§ calităţii actului educativ

§ interesului elevilor pentru propria formare

§ procentului de promovabilitate

·Implicarea elevilor şi părinţilor în elaborarea ofertei educaţionale a şcolii

·   Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor acestora privind gradul de satisfacţie faţă de oferta educaţională a şcolii în anul şcolar precedent

·   Interpretarea chestionarelor si propunerea de măsuri corective

·Utilizarea softurilor educaţionale şi a suporturilor didactice multimedia în procesul de predare-învăţare-evaluare

·Încurajarea inovării didactice

·Utilizarea metodelor alternative de evaluare

·Pregătirea suplimentară a elevilor pentru promovarea și obținerea unor rezultate mai bune la examenele naţionale

·Realizarea de programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă şi pentru recuperarea decalajelor apărute în procesul de învăţare

·Elaborarea planurilor anuale ale activităţilor comisiilor metodice

·Realizarea de inspecţii curente conform unei planificări semestriale

·Extinderea spațiului școlar astfel încât elevii să învețe într-un singur schimb

 

·Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor  de învăţământ din dotare

·Identificarea surselor de finanţare

·Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic

Evidenţierea, motivarea şi stimularea materială a cadrelor didactice  şi a elevilor care obţin rezultate la competiţiile naţionale: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, salarii de merit, gradaţii de merit, premii, diplome etc. Activităţi de parteneriat cu liceele în vederea popularizării ofertei educaţionale a acestora şi a unei mai bune orientări a absolvenţilor şcolii CA

CEAC

Cadre didactice

Consiliul reprezentativ al părinţilor

Serviciile Contabilitate, Informatizare şi Secretariat

Permanent
III.Formarea cadrelor didactice  pentru utilizarea unor metode moderne procesului de predare-învăţare-evaluare (folosirea calculatorului, folosirea softurilor educationale, videoproiectia etc.), in scopul cresterii calitatii actului educational.

 

·   Crearea unei baze de date care să cuprindă cursurile de formare şi gradele didactice obţinute de cadrele didactice din şcoală

·   Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice

·   Elaborarea planului anual al Comisiei de perfecţionare metodică

·   Promovarea ofertei de formare a CCD şi a altor centre de formare

·   Încurajarea cadrelor didactice de a se perfecţiona în mod continuu prin participarea la cursuri de formare, seminarii, conferinţe naţionale şi internaţionale de tip Comenius, Gruntwig etc.

·   Participarea cadrelor didactice la proiecte de dezvoltare sau de cercetare ştiinţifică şi metodică

·   Activităţi de diseminarea a rezultatelor în cadrul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice sau in mass-media

·   Introducerea noutăţilor ştiinţifice şi metodice în procesul de învăţământ

·   Publicarea de articole de specialitate, ghiduri metodice, auxiliare didactice şi manuale de bune practici

·   Realizarea unor activităţi didactice demonstrative la nivelul comisiilor metodice şi  al cercurilor pedagogice

·   Activităţi de mentorat pentru cadrele didactice aflate la începutul carierei didactice

·   Realizarea unor parteneriate cu instituţii similare din ţară axate pe schimbul de bune practici pedagogice

 

·   Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea activităţilor parteneriatelor

·   Asigurarea sumelor necesare pentru perfecţionare cu plata de la bugetul local

 

·     Stimularea materială a cadrelor didactice care realizează discipline opţionale şi activităţi extracurriculare de calitate

·     Participarea la programe de formare în specialitate a cadrelor didactice

·     Perfecţionarea cadrelor didactice în problematica managementului clasei;

·     Elaborarea de materiale şi ghiduri metodice în comisiile metodice

Colaborarea cu instituţii furnizoare şi responsabile cu formarea pentru cadrele didactice: CCD, ISMB, centre universitare, centre de formare europene etc. CA

CEAC

Comisia de programe comunitare

Cadre didactice

Serviciile Contabilitate, Informatizare şi Secretariat

 

Permanent
IV. Dezvoltarea ofertei de activitati extracurriculare si extrascolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea parintilor in derularea acestor activitati ·         Implementarea programului Educație pentru viață

·         Organizarea de excursii tematice (vizite la obiectivele turistice din zona, istoria locurilor, aspecte din viata de ieri si de azi, flora si fauna dintr-o anumita regiune, caracterizarea geografica a zonei etc.) ;

·         Organizarea unui club de week-end (cenaclu literar, activitati sportive, cerc audio- video-foto);

·         Vizionarea de filme  documentare si istorice prin intermediul videoproiectoarelor

·         Elevii vor invata sa  intocmeasca portofolii;

·         Organizarea unor campionate scolare la fotbal, volei, tenis de masa etc.

·   Jocuri demonstrative intre echipa profesorilor si echipa elevilor la diverse discipline sportive;

·         Resurse de la Consiliul Local al Sectorului 1

 

·         Intretinerea la standarde ridicate a bazei sportive

·         Finantarea excursiilor cu fonduri extrabugetare sau de la Consiliul Local;

 

·         Modernizarea bibliotecii scolare;

·         Achizitionarea de volume de carte pentru biblioteca dar si amenajarea unei sali de lectura moderna dotata cu calculator conectat la internet;

 

·         Amenajarea in imobilul gradinitei, dupa finalizarea lucrarilor de renovare si mansardare a unei sali de conferinte pentru diversele intalniri organizate de scoala;

 

 

 

 

Elevii scolii impreuna cu parintii, sprijiniti de cadrele didactice vor organiza actiuni de petrecere a timpului liber in mod util si placut;

·         Vizite la alte institutii din oras si sector; primarie, politie, biserica Adormirea Maicii Domnului din apropierea scolii, SNCFR, SILVAROM etc.

·     Organizarea unui campionat al taticilor la fotbal si la volei pentru mamici la care suporteri sa fie elevii, iar antrenori invatatorii/dirigintii

Consilierul educativ

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilierul educativ

 

 

Prof de istorie, geografie, limba romana

Cadrele didactice

 

 

Catedra  de educatie fizica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catedra  de educatie fizica

Permanent

 

       INDICATORI GENERALI DE PERFORMANTA

Pentru realizarea misiunii sale, Scoala gimnaziala nr. 162  urmareste atingerea urmatorilor indicatori generali de performanta:

 • Oferta educationala a scolii sa intruneasca un procent de peste 90% de adeziune din partea elevilor.
 • Participarea in urmatorii trei ani a unui procent de peste 90% de cadre didactice la minim 40 de ore de formare.
 • Realizarea unui procent de 100% de promovare la tezele nationale.
 • Obtinerea unui procent de 100% de absolventi care urmeaza cursurile post-gimnaziale.
 • Obtinerea in urmatorii trei ani a cel putin 25 de premii la faza pe municipiu a olimpiadelor scolare si a minimum 3 premii la faza nationala.
 • Scaderea la zero a abandonului scolar si a numarului de elevi transferati din scoala datorita insuccesului scolar.
 • Realizarea unui procent de 100% din totalul cadrelor didactice care sustin si promoveaza examenele de obtinere a gradelor didactice.
 • Dotarea laboratorului de fizică-chimie și a bibliotecii cu cel putin 25 calculatoare.
 • Obtinerea unui procent de peste 90% de elevi inscrisi la biblioteca scolii si care beneficiaza de serviciile acesteia.
 • Participarea a cel putin 30% dintre cadrele didactice la programe internationale si organizarea semestriala a unor activitati de prezentare a parteneriatelor.
 • Participarea anuala a elevilor la cel putin patru programe cu specific educativ in colaborare cu comunitatea locala. Dezvoltarea in scoala a unor programe OSP, educatie pentru munca de calitate, educatie pentru mediu, educatie civica, educatie ecologica, educatie pentru sanatate etc.

 

Aprobat in CA din 1.09.2020

Validat in CP din 1.09.2020

       PLANUL OPERAȚIONAL 2020-2021

 Ținta 1. Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Scolii Gimnaziale nr. 162 la nivel local, municipal și național

Nr. ținta ACTIVITATE OBIECTIVE RESURSE TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
1.

 

Stabilirea comisiei pentru promovarea imaginii scolii și grădiniței

Stabilirea procedurii pentru promovarea imaginii scolii și grădiniței

Promovarea imaginii școlii și grădiniței

 

 

 

Sala de clasă 10.09.2020 Comisia pentru promovarea imaginii școlii  
Dezvoltarea și actualizarea permanenta a legaturilor virtuale/internet prin intermediul site-ului școlii www.scoala162.ro, paginii de facebook http://www.facebook.com/scoala162

Transmiterea în spațiul virtual a informațiilor și fotografiilor privind baza materiala, programele de dezvoltare, oferta educațională, programele didactice, activități derulate, rezultatele elevilor, proiectele derulate etc.

Crearea și promovarea unei imagini institutionale pozitive în comunitate

 

 

Creșterea numărului de elevi/preșcolari înscriși la Scoala Gimnaziala/Grădinița nr. 162

 

 

Laborator informatică permanent Comisia pentru promovarea imaginii școlii

Responsabil site, pagina facebook

Număr crescut de elevi înscriși în Școala Gimnazială nr. 162
Elaborarea revistei școlii Giuleștina 162 Creșterea performanțelor   anual    
atât online cât și letric

 

școlare și reducerea absenteismului, abandonului școlar Laborator informatică   Responsabili revista școlii: Pătrașcu Elena, Lăzăroiu Ingrid Elevi cu rezultate mai bune la învățătură

Număr scăzut de elevi cu abandon școlar

Dezvoltarea unor parteneriate eficiente la  nivel local, municipal, regional sau national în scopul  promovării imaginii școlii și corelării ofertei educaționale cu cerințele de pe piața muncii

 

Personalizarea ofertei educaționale la nivel institutional prin diversificarea și flexibilizarea acesteia în functie de interesele elevilor

Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a exemplelor de

bună practică în managementul instituțional

 

Parteneriate la nivel local, municipal, regional

Sala de festivități

permanent Comisia proiecte și programe Număr crescut de elevi înscriși în Școala Gimnazială nr. 162

Elevi cu rezultate mai bune la învățătură

Număr scăzut de elevi cu abandon școlar

 

Organizarea zilei școlii

 

 

 

 

Săli de clasă, sala de festivități  

Mai 2021

 

 

 

 

semestrial

Comisia proiecte și programe

Comisia pentru promovarea imaginii școlii

 

Comisia pentru promovarea imaginii școlii

Creșterea numărului de elevi care participă la activitățile școlii
Realizarea rapoartelor semestriale și anuale privind activitatea comisiei

 

 

 

 

Ținta 2. Asigurarea unui management flexibil la nivelul școlii în perspectiva egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor școlare

Nr. tinta ACTIVITATE OBIECTIVE RESURSE TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANTA
2 Orele de diriginție vor aborda tema abandonului scolar și a consecințelor pe care acesta le are asupra individului, a școlii precum si a comunității Scăderea ratei de abandon școlar prin comunicarea cu elevii Săli de clasă, cabinet consiliere Sept. 2020 Cadre didactice, consilier psihopedagogic Număr scăzut pâna la 0 de elevi cu abandon școlar
Implementarea programului Educație pentru viitor Creșterea eficienței randamentului școlar

Inscrierea unui număr mai mare de elevi

Săli de clasă Septemmbrie 2020 Consilierul educativ Număr mare de elevi inscriși

Elevi cu rezultate mai bune la învățătură

Lecții atractive organizate în săli de clasă, laboratoare

 

Creșterea motivației elevilor pentru școală Săli de clasă, laboratoare, bibliotecă An școlar Cadre didactice, directori, responsabili comisii metodice Creșterea randamentului școlar al elevilor

Promovarea elevilor la examenele naționale 100%

Realizarea unei oferte CDS a școlii/grădiniței în funcție de nevoile specifice comunității Realizarea CDS și avizarea lor de către Comisia pentru Curriculum și de inspectorii de specialitate Materiale administrative

Calculator

10 dec Director

Director adjunct

Comisii metodice

Schemele orare pentru anul școlar următor cuprind disciplinele opționale respective
Intocmirea graficului sedințelor de pregătire suplimentară și efectuarea acestora Creșterea eficienței randamentului școlar Săli de clasă An școlar Responsabili comisii metodice Număr crescut de elevi cu perfomanțe școlare
Acordarea elevilor cu situație materială redusă a unor burse sociale și rechizitelor gratuite Sprijin material al elevilor cu situație materială precară Burse sociale, resurse extrabugetare Oct. 2020 Invățătorii, diriginții Creșterea numărului de elevi care participă la activitățile școlii
Dotarea elevilor cu tablete pe care să le folosească atât în procesul instructive-educativ cât Posibilitatea participării online la lecții

Creșterea eficienței randamentului școlar

Scăderea ratei de abandon școlar

 

Consiliul Local al sectorului 1, resurse extrabugetare
Organizarea de activități extracurriculare care să stimuleze interesul pentru școala Participarea frecventă a elevilor la activități Săli de clasă, laboratoare, aparatura modernă Anul școlar Cadre didactice, Directori, consilier educativ Creșterea numărului de elevi care participă la activitățile școlii
Înscrierea elevilor la bibliotecile online gratuite și beneficierea de serviciile acestora Creșterea randamentului școlar Bibliotecile online Anul școlar Prof. limba română Număr crescut de elevi cu perfomanțe școlare
Lectorate online cu părinții pe tema abandonului școlar, a delincvenței juvenile Scăderea ratei de abandon școlar prin comunicarea cu parinții Săli de clasă Octombrie 2020 Invățătorii, diriginții Comunicarea eficientă a părinților cu școala
Sesizarea serviciului social din cadrul primariei si realizarea de anchete care să stabilească dacă familia elevului are nevoie de sprijin financiar Susținerea materială a familiilor cu situație financiară precară Anul școlar Invățătorii, diriginții Comunicarea familie-școala-primarie

 

Tinta 3. Formarea cadrelor didactice din școală pentru utilizarea unor metode noi de predare (folosirea calculatorului, softurilor educaționale, videoproiecția etc.) în scopul creșterii calității actului educațional

 

Nr. tinta Activitati Obiective Resurse Termene Responsabili Indicatori de performanta
3. Evidenţa clară a

celor înscrişi la

grade didactice

 

– să fie cunoscute metodologiile cu privire la

înscrierea şi acordarea gradelor didactice

– să fie sprijinite prin mijloace materiale şi

informaţionale cadrele didactice interesate în acest

sens;

– să existe o evidenţă clară a celor înscrişi.

– conducerea şcolii;

– secretariatul;

– registre privind

evidenţa cadrelor

didactice;

– avizierul şcolii.

 

An școlar – conducerea şcolii – afişarea în

cancelarie şi

informarea

electronică privind

condiţiile de

înscriere la gradele

didactice

Alcătuirea unor

grafice cu cadrele

didactice care

doresc să participe

la stadiile de

perfecţionare şi

perioada aferentă

acestora.

– să fie cunoscute activităţile de perfecţionare şi

data desfăşurării acestora;

– să existe solicitări din partea cadrelor didactice cu

privire la organizarea programelor de perfecţionare;

– să existe o strâns ă colaborare între şcoală şi

instituţiile abilitate pentru activităţi de perfecţionare

(universităţi, C.C.D., ISJ, Institute de Ştiinţe ale

Educaţiei etc.).

– conducerea şcolii;

– secretariatul;

– cadrele didactice;

– pliante,studii.

 

An școlar – conducerea şcolii – Evidenţa formării

continue a cadrelor

didactice în

intervalul de 5 ani

 

Dotarea cadrelor didactice cu laptopuri/tablete pe care să le folosească atât în procesul instructive-educativ cât și în cel de perfecționare și dezvoltare personală Perfecționarea cadrelor didactice în folosirea tehnicii moderne – conducerea şcolii

-Consiliul Local al sectorului 1

Septembrie 2020 – conducerea şcolii -dotarea a 100% cadre didactice cu  laptopuri/tablete pe care să le folosească atât în procesul instructive-educativ cât și în cel de perfecționare și dezvoltare personală
Colaborarea școlii cu Casa Corpului Didactic și alte instituții abilitate în vederea parcurgerii de către cadrele didactice a unor cursuri legate de tinta propusă;

 

Perfecționarea cadrelor didactice în folosirea tehnicii moderne Programe de formare CCD si alte  instituții abilitate An școlar – conducerea şcolii Cadre didactice formate în tehnicile moderne
Participarea

cadrelor didactice la

programele de

formare continua care să vizeze metode moderne de predare

–  Obţinerea de noi competenţe în domeniul

didacticii, specialităţii şi metodicii predării

–  Aplicarea noilor metode de predare – înv ăţare –

evaluare

–  Formarea în domeniului managementului grupului de elevi

Oferta de

formare

Cadre didactice

Bugetul şcolii

An școlar – conducerea şcolii – 100% din cadrele didactice să participe anual la

cursuri de formare

Participarea

cadrelor didactice la

activităţile

cercurilor

pedagogice.

– să fie întocmită tematica cercurilor şi comisiilor

metodice;

– să participe activ toate cadrele didactice;

– să fie ţinute lecţii-model de cadrele didactice la anumite discipline şcolare

– conducerea şcolii;

– cadrele didactice;

– elevii.

An școlar – conducerea şcolii – prezenţa 100% a cadrelor didactice la

cercuri pedagogice

Folosirea de către profesori a mijloacelor moderne de predare Aplicarea metodelor moderne in lecții Săli de clasă, laborator informatica An școlar – conducerea şcolii Creșterea numărului de elevi cu performanțe școlare
Finanțarea instruirii cadrelor didactice pentru a folosi cu ușurință calculatorul, Internetul, softurile educaționale etc Formarea resurselor umane performante Resurse bugetare și extrabugetare An școlar CA, director Sălile de clasă și laboratoarele dotate
Amenajarea de laboratoarelor și sălilor de clasă dotate cu mijloace care să asigure calitatea actului educațional Dotarea sălilor de clasă și laboratoarelor Resurse bugetare și extrabugetare An școlar CA, director Sălile de clasă și laboratoarele dotate
 

Lectorate online cu părinții pe tema tehnologiei

Implicarea parinților și a eventualilor sponsori în acțiuni de dotare cu echipamente moderne

 

 

 

Resurse umane: cadre didactice, părinți 1oct 2020 CA, director, Comitetul de parinti Număr mai mare de părinți implicați in activitățile școlii

 

Ținta 4. Dezvoltarea ofertei de activități extracurriculare și extrașcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea părinților în aceste activități

 

Nr. tinta ACTIVITATE OBIECTIVE RESURSE TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE PERFORMANTA
4

 

 

 

 

 

Implementarea programului Educație pentru viață și a programului Grădinița pentru toți, susținute financiar de Consiliul Local al sectorului 1 Creșterea eficienței randamentului școlar

Reducerea absenteismului și abandonului școlar

Inscrierea unui număr mai mare de elevi

Săli de clasă

Sala de mese

Septembrie 2020 Consilierul educativ Număr mare de elevi/preșcolari inscriși

Elevi cu rezultate mai bune la învățătură

Nr. redus de elevi/preșcolari cu absenteism sau abandon școlar

Organizarea unor manifestări online educative, culturale- artistice – promovarea elevilor cu performanțe școlare;

– motivarea elevilor pentru practicarea sportului ca fiind un factor important în obținerea performanțelor școlare

– diriginții; personalul didactic auxiliar

– elevi.

An școlar Comisie proiecte și programe – desfăşurarea a 10

activităţi

 

 

Desfăşurarea unor

sesiuni de

comunicări ale

elevilor şi cadrelor

didactice, pe temă

dată, la diferite

discipline.

– stimularea interesului elevilor pentru anumite domenii;

– dezvoltarea curiozităţii de a cerceta, investiga şi de a prezenta propriile interpretări

 

– cadre didactice;

– elevi;

– comunitatea

locală.

 

An școlar Responsabilii

comisiilor metodice

– desfăşurarea online a

sesiunii de

comunicări şi

referate la cel puţin

3 discipline

Participarea activă a

şcolii în proiecte naționale și internaționale

– să se organizeze activităţi noi, motivante pentru

elevi

– să se colaboreze cu alte instituţii în cadrul

activităţilor din proiect

– conducerea şcolii;

– Consiliul de

Administraţie;

– comunitatea

locală.

An școlar Comisie proiecte și programe 50% dintre cadrele didactice și elevi participă la proiecte
Organizarea unor manifestări educative, culturale, artistice, religioase şi  sociale cu prilejul

sărbătorilor

religioase şi legale.

– cultivarea respectului faţă de valorile umane;

– cunoaşterea semnificaţiei sărbătorilor religioase şi

legale.

 

– şefii comisiilor

metodice;

– elevi.

An școlar Comisie proiecte și programe – desfăşurarea a 10

activităţi

 

 

Organizarea de excursii tematice (vizite online la obiectivele turistice din zona, istoria locurilor, aspecte din viata de ieri si de azi, flora și fauna dintr-o anumită regiune, caracterizarea geografică a zonei etc.) Motivația elevilor pentru participarea  la activitățile școlii Resurse bugetare și extrabugetare Anul școlar Consilierul educativ Număr mare de elevi participanți
Jocuri demonstrative intre echipa profesorilor și echipa elevilor/părinților la diverse discipline sportive Implicarea părinților in activitățile școlii Resurse extrabugetare, terenul standard de sport al scolii Anul școlar Profesorii de educatie fizica si sport Număr mare de părinți implicați
Organizarea

„Târgului de marțișor”

 

– cultivarea respectului faţă de valorile umane, a

responsabilităţii faţă de sine şi ceilalţi;

– dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor

– şefii comisiilor

metodice;

– elevi;

– comunitatea

locală.

1 martie 2020 Învățătorii

Prof. ed. tehnologică

Comisie proiecte și programe

Număr mare de elevi și cadre didactice implicați
Amenajarea în localul nou al grădiniței școlii a unei săli de conferințe pentru diversele intâlniri organizate de școală Dotarea școlii la standard  europene Resurse bugetare și extrabugetare Anul școlar Director, director adjunct, CA Număr mare de participanți la diversele activități ale școlii

Creșterea popularității școlii in zonă și în sector, municipiu etc.

MONITORIZAREA PROIECTULUI

MONITORIZAREA INTERNĂ

NR. ACTIVITATE RESPONSABIL PARTENERI TERMEN REZULTATE INSTRUMENTE INDICATORI
1. Intocmirea și afișarea proiectului de dezvoltare instituțională Director Comisia CEAC Septembrie

2020

proiectul de dezvoltare instituțională Fișa de apreciere Criterii de realizare PDI
2. Curriculum la Decizia Școlii: proiecte și aplicare Director adjunct Responsabili comisii metodice 2020-2021 Proiect CDS Chestionare

Fise de evaluare

Standarde de evaluare
3. Examene Evaluarea Naționala Director

Cadre didactice lb. rom. Și matematică

Responsabili comisii metodice 2020-2021 Note Evaluarea Naționala statistici Număr de elevi promovați
4. Concursuri școlare Responsabili comisii metodice Membrii comisiilor metodice 2020-2021 Rezultate concursuri școlare statistici Număr de premii obținute
5. Activități extrașcolare Director adjunct Responsabil proiecte si programe 2020-2021 Rezultate concursuri, produse, machete etc. Liste de prezență Număr elevi și părinți participanți
6. Inscrierea la cursuri de formare Director Responsabil comisie perfecționare 2020-2021 Baza de date a școlii și inspectorilor de specialitate Liste de prezență la cursuri Număr de cadre didactice inscrise
7. Starea de funcționalitate a cladirii Director Personal administrativ zilnic Registrul de evidență a reparațiilor referate Buget cheltuieli reparații  curente
8. Proiecte Director adjunct Responsabil proiecte si programe trimestrial Baza de date a școlii Rapoarte, analiza Număr proiecte

 

MONITORIZAREA EXTERNĂ de către reprezentanții ISMB și alte foruri competente